VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Novela utahuje šrouby zaměstnancům

Havlíčkův Brod - O novinkách na poli legislativy o zaměstnanosti hovořil Deník s Josefem Adamem z Úřadu práce v Havlíčkově Brodě.

11.1.2011
SDÍLEJ:

Josef AdamFoto: DENÍK/Libor Plíhal

Prvního ledna nabyla účinnosti norma, kterou se mění některé zákony, a to v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tímto zákonem dochází ke změně zákona o zaměstnanosti (dále jen zákon). O tom, jaké změny zákon přináší, jsme hovořili s Josefem Adamem, vedoucím odboru zprostředkování Úřadu práce v Havlíčkově Brodě.

Jak se tato změna podepsala na počtu uchazečů přicházejících koncem roku do evidence havlíčkobrodského pracovního úřadu?

Tato změna se negativně podepsala na nejvyšším nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání za celou historii Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. Během jednoho měsíce, kdy se jen v prosinci 2010 nově zaevidovalo 1 234 uchazečů o zaměstnání, se od 1. 1. do 5. 1. nově zaregistrovalo 309 uchazečů, což také není malý počet v porovnání s ostatními měsíci.

Nemálo uchazečů zřejmě děsí možnost, že si během nezaměstnanosti nebudou moci už přivydělat, jak tomu bylo dosud.

Tato novela zákona o zaměstnanosti však v žádném případě neruší možnost přivýdělku, jak je hojně citováno v médiích a šířeno mezi lidmi, ale pouze neumožňuje souběh přivýdělku z nekolidujícího zaměstnání u uchazečů, kteří se zaevidovali po 1. lednu a současné pobírání podpory v nezaměstnanosti. Podmínkou však je včasné oznámení této skutečnosti při podání žádostí, nebo průběhu evidence, nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Detailněji to vysvětlím dále. Tím, že má uchazeč přivýdělek do 4 000 korun hrubého evidence nekončí, ale podle skutečnosti se podpora v nezaměstnanosti buď nepřizná nebo zastaví - po dobu výkonu činnosti tohoto přivýdělku v době evidence . U uchazečů, kteří podporu nepobírají je možné si i nadále přivydělávat formou nekolidujícího zaměstnání, ale platí zde také oznamovací povinnost – tedy oznámit tuto skutečnost jak je uvedeno výše. U uchazečů, kteří se zaevidovali na úřadu práce před 1. lednem 2011 se z pohledu nekolidujícího zaměstnání nic nemění, mohou si tedy i nadále přivydělávat a v případě pobírání podpory v nezaměstnanosti jim tato nebude zastavena při dodržení oznamovací povinnosti- tedy nově od 1. 1. 2011 zdůrazňuji nejpozději v den nástupu k výkonu činnosti.

Ovšem povinnost informovat o svém přivýdělku příslušný úřad práce se zřejmě nemění

Pro úplnost ještě dodám , že uchazeč o zaměstnání je dále povinen doložit ve stanovené lhůtě výší této odměny- tedy uchazeči dokládají vždy po skončení příslušného měsíce na formuláři úřadu práce zaměstnavatelem potvrzený hrubý přivýdělek za příslušný měsíc, který však nesmí přesáhnout 4 000 korun hrubého.

Možná někomu není úplně jasné, co to je nekolidující zaměstnání a jakým způsobem to úřadu hlásit a možná proto pak vznikají nedorozumění, kdy uchazeč svůj příjem zatají.

Nekolidující zaměstnání, to znamená přivýdělek v době evidence, je zaměstnání na základě pracovního, nebo služebního poměru, nebo dohod a o prácích konaných mimo pracovní poměr, který charakterizují dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, kdy mzda nebo odměna nepřevýší polovinu minimální mzdy což je v současné době 4 000 korun hrubého. Oznámení výkonu této činnosti je možné provést osobně nebo písemně, a to e–mailem, faxem i prostřednictvím datové schránky úřadu práce. Nedodržení oznamovací povinnosti je poměrně tvrdě sankcionováno, a to vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání, kdy uchazeč přichází nejen o případnou podporu, ale i o placení zdravotního pojištěni atd. a do evidence se může vrátit až po třech měsících ode dne vyřazení. Pokud však tuto skutečnost nemohl oznámit z vážných důvodů, které stanovuje zákon o zaměstnanosti, úřad práce toto zohlední, například při nástupu k výkonu činnosti v neděli, odpoledne mimo pracovní dobu úřadu práce a tak podobně.

Můžete ke stávajícím změnám uvést podrobnější výklad? Například které podstatné změny čekají uchazeče, kteří se stihli zevidovat do konce roku?

Změny , které se týkají uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci , resp. podali si žádosti o zprostředkování a žádosti o podporu v nezaměstnanosti před 1.1.2011 jsou následující:

a)Uchazeč o zaměstnání je po 1.1.2011 povinen oznámit úřadu práce výkon nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny mimo jiné :
-při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo
- nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti
a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši výdělku nebo odměny
Oznámit znamená splnit tuto povinnost osobně nebo písemně (faxem nebo E-mailem nebo zasláním zprávy do datové schránky úřadu práce) – telefonické oznámení nebude akceptováno.
Dnem nástupu k výkonu činnosti se rozumí :
1)u pracovního nebo služebního poměru – den sjednaný v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce
2) u dohody o pracovní činnosti – den sjednaný jako počátek doby , na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá
3) u dohody o provedení práce – den uzavření dohody o provedení práce
Neoznámení těchto skutečností bez vážného důvodu (§ 5 zákona o zaměstnanosti) ve lhůtách a způsobem výše uvedeným bude mít za následek sankční vyřazení z evidence.
Z výčtu těchto změn tedy vyplývá, že uchazeči , kteří si podali žádosti před 1.1.2011 si i nadále mohou přivydělávat a to ať podporu pobírají či nepobírají – podpora jim tedy nebude zastavena – platí však povinnost oznámit úřadu práce tuto skutečnost nejpozději v den nástupu k výkonu činnosti .
O těchto skutečnostech jsou stávající uchazeči poučeni a obdrží 1 poučení v písemné formě- druhé s jejich podpisem bude založeno ve spisu.

Jak to vypadá u těchto uchazečů, kteří se evidovali po prvním lednu s podporou v nezaměstnanosti?

Uchazeč o zaměstnání, který si podal žádosti po 1.1.2011 a který oznámí ve stanovené lhůtě nekolidující zaměstnání, tomuto uchazeči se podpora v nezaměstnanosti:
1) nepřizná v případě, že ke dni podání žádosti vykonává některou z činností dle § 25 odst. 3.
Po ukončení činnosti dle § 25 odst. 3 si uchazeč v téže evidenci může opětovně požádat o podporu v nezaměstnanosti
2) zastaví po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává některou z činností dle § 25 odst. 3
Doba trvání právního vztahu je u pracovního nebo služebního poměru – ode dne sjednaného v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, do dne jeho skončení dle zákoníku práce
- u dohody o pracovní činnosti- ode dne sjednaného v dohodě jako počátek doby na kterou se dohoda uzavírá, do dne jejího skončení dle zákoníku práce
-u dohody o provedení práce – ode dne uzavření do dne jejího skončení dle zákoníku práce

Jak se ukazuje, být propuštěn ze zaměstnání s odstupným už nebude tak výhodné jako dřív.

Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší (= má nárok) podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného , odchodného nebo odbytného, tato doba se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku. Vztahuje se však pouze na uchazeče, kteří si podali žádosti po 1.1.2011. Nepřihlíží se k navýšení dle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu, odsunutí výplaty je tedy o 3 resp. 12 měsíců- týká se i okamžitého zrušení pro neplacení mzdy § 56 1/b a § 52 písm.d výpovědí nebo dohodou z týchž důvodů- 12 měsíců. Obdobný postup bude aplikován u odbytného nebo odchodného. Tímto ustanovením není dotčena celková doba výplaty podpory v nezaměstnanosti a která činí nadále 5,8,11 měsíců dle věku uchazeče ke dni podání žádostí.

Obdobně nebude již také tak výhodné ukončit zaměstnání sám nebo dohodou bez vážných důvodů.

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výší původní (= 65,50 a 45%). Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost , ustanovení , že ukončil sám bez vážného důvodu se nepoužije. Toto ustanovení se netýká také případů, kdy poslední zaměstnání bylo sjednáno na dobu určitou a skončilo uplynutím této doby. Toto ustanovení je poměrně problematické a jeho správná aplikace nebude pro pracovníky úřadu práce jednoduchá.

Ty změny jsou tak razantní, že je běžný uchazeč sotva stačí vstřebat a ještě pochopit.

K těmto změnám a dalším méně podstatným skutečnostem obdrží uchazeč od 1.1.2011 jednak nové formuláře žádostí a také nové poučení, kde jsou již tyto změny zapracovány a uchazeči , kteří se zaevidovali před 1.1.2011 dostanou dodatek poučení a tyto změny jim také budou vysvětleny. Tyto nové změny doporučujeme uchazečům důkladně prostudovat a na případné nejasnosti se dále zeptat své zprostředkovatelky nebo přímo u Ing. Josefa Adama (tel. 603 794 960). Pro úplnost bych ještě dodal, že nadále platí v ostatních případech oznamovací povinnost osobně nebo písemně oznámit úřadu práce změnu skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nejpozději do 8 kalendářních dnů(nástup do zaměstnání, změna trvalého pobytu, nemoc atd.) a dále také povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů oznámit osobně nebo písemně důvody, pro které se uchazeč nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu. Zaměstnavatele a účetní firmy atd. chci dále informovat , že nejčastěji používané formuláře odborem zprostředkování, které vyplňuje zaměstnavatel najdou na stránkách Úřadu práce v Havlíčkově Brodě (www. portal.mpsv.cz-v části zaměstnanost na levé liště navolit - Informace z úřadů práce- navolit Kraj Vysočina a ÚP Havl. Brod-Vzory tiskopisů ke stažení pro rok 2011).

Ještě poslední otázka, nové zákony, podle kterých se budou řídit úřady práce, zpřísňují podmínky především pro zaměstnance. Změnilo se něco i v postoji k zaměstnavatelům? Budou postiženi nějak ti, kteří svým zaměstnancům dlouhodobě neplatí, tunelují svoje firmy na úkor zaměstnanců a podobně?

Tato novela nemění kontrolní činnost úřadů práce a tedy i nadále platí, že úřady práce kontrolují dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů, právnických a fyzických osob , které vykonávají činnosti podle tohoto zákona zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci a fyzických osob , kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona. Pro účely zákona o zaměstnanosti se za pracovně právní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. V ostatních případech se musí občané obracet na příslušné orgány , do jejichž kompetencí daná problematika spadá. V oblasti zákoníku práce je to např. Inspekce práce.

Autor: Štěpánka Saadouni

11.1.2011 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:

DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Vybíráme ojeté SUV do 300 tisíc.
AUTOMIX.CZ
20

Vybíráme ojeté SUV do 300 tisíc. Jaké koupit? A jakým se radši vyhnout?

Malé pivovary zažívají boom. Na jejich nástup však hospody nedokáží reagovat a na čepu stále nabízí stejná piva.
1

Hospodští v Havlíčkově Brodě nereagují na nabídku malých pivovarů

Poškozenou vázu v muzeu nahradila kopie světelského kamenosochaře

Lipnice nad Sázavou – V kamenosochařském středisku v Lipnici nad Sázavou vznikla kopie vázy z 18. století, která teď tvoří jednu z dominant novoměstského zámku. Věrnou kopii pískovcové vázy vytvořil student světelské akademie Nicolas Vrána v rámci své maturitní práce.

Kuki se vrací domů. Chytili ho v Jihlavě

Jihlava – Tříměsíční pobyt ve volné přírodě Kukimu končí. Od tohoto pondělí ví o klokanovi, který utekl už v květnu svému majiteli z rodinné farmy v Mohelnici na Olomoucku, celá republika. V pátek ráno se ho podařilo pracovníkům jihlavské zoologické zahrady, hasičům a městským policistům chytit ve Starých Horách v lokalitě Červené domky.

Most nad Doubravkou je už minulostí

Havlíčkobrodsko - Do Nového Ranska, místní části Ždírce nad Doubravou na Havlíčkobrodsku, se motoristé jen tak lehce nedostanou. Most na silnici první třídy číslo 34, překlenující řeku Doubravu, totiž přestal existovat. Příčinou je jeho kompletní demolice.

Na zvířátka i aquazorbing zve Pavlov

Pavlov – V Pavlově se v sobotu 19. srpna uskuteční další ročník Pavlovských slavností.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení