Alespoň to tvrdí Karel Kováč, který v blízkosti odchovny bydlí, a se svou stížností se proto obrátil na reportéry Havlíčkobrodského deníku. Ti se celým případem zabývali více než před měsícem.

Podle stanoviska regionálních i krajských úředníků bylo tehdy vše v pořádku a v souladu se zákonem. O případných stížnostech na odchovnu býků stojící téměř uprostřed vsi nikdo nic nevěděl.

Nicméně Deníku se podařilo získat dokumentaci, ze které vyplývá, že jednání kolem sporné stavby zase tak jednoduché nebylo. Přestože podle mluvčí kraje Jitky Svatošové kraj o žádných stížnostech na soukromou odchovnu býků nic neví, skutečnost je však poněkud jiná.

Především už počátkem května obdržel Krajský úřad kraje Vysočina, odbor územního plánování a stavebního řádu podnět Karla Kováče z České Bělé podepsaný celkem dvanácti osobami.

Všichni stěžovatelé požadovali přezkoumat rozhodnutí Městského úřadu v Havlíčkově Brodě, který stavbu odchovny býků soukromého zemědělce Luboše Tecla povolil.

Své námitky uplatnit nemohli

„Stavebník staví odchovnu asi 200 metrů od svého domu a zhruba 30 metrů od bytové zástavby,“ uvádí Karel Kováč s tím, že povolením stavby došlo k porušení a zásahu do lidských práv vlastníků okolních nemovitostí, kteří se stavbou přímo sousedí.

„V tomto případě nebyl dodržen ani zákonný postup podle stavebního zákona, který jim umožňuje stát se účastníky řízení a uplatnit svoje námitky,“ zdůrazňuje Kováč.

Připomíná, že v územním plánu městečka Česká Bělá se počítá se zemědělskou výrobou pouze v jižní lokalitě obce, nikoliv v území, na které dostal soukromý zemědělec stavební povolení.

Stavbu odchovny podrobně neprojednávali ani českobělští zastupitelé. Tvrdí to člen zastupitelstva Jiří Marek. „Alespoň na jednání zastupitelstva, kterému jsem byl přítomen, jsme nic takového neprojednávali,“ říká Marek, který se o celé záležitosti dozvěděl, až když byla v běhu. „Podle starosty Václava Jaroše vše projednával stavební úřad v Havlíčkově Brodě a my jsme měli jen vyjádřit případné námitky. Jak ale prohlásil starosta, pokud havlíčkobrodský stavební úřad uzná, že všechno je v souladu se zákonem, námitky nejsou třeba,“ vzpomíná si dál Marek.

On sám prý v blízkosti sporné stavby bydlí, a že se na pozemku soukromého zemědělce něco děje, zjistil údajně až tehdy, když stavba začala.
Samozřejmě si vyslechl i připomínky nespokojených sousedů.

„Myslím, že nebylo správné, že jsme nedostali jako zastupitelé možnost se vyjádřit, už z hlediska slušnosti. Jsme přece obecní samospráva,“ myslí si zastupitel.

Potáhnou k nám mouchy

Kováč však jde ještě dál a servítky si rozhodně nebere. „Podle mého soudu se jedná o černou stavbu a úředníci všechno zametají pod koberec. Místní samospráva se k ničemu nevyjádřila. Když jsem se ptal starosty, řekl mi, že o ničem neví, že všechno rozhodli úředníci v Havlíčkově Brodě. Ani zastupitelé o ničem nevěděli, nic se na úřadě neprojednalo. My jako majitelé sousedních pozemků jsme nedostali možnost se vyjádřit, přitom všechny větry půjdou naším směrem, potáhnou k nám mouchy a veškerý smrad,“ stěžuje si.

Zdůrazňuje, že pokud bude chtít někdy v budoucnu svůj dům prodat, stavba odchovny už nemovitost předem cenově devalvuje.

Proti nařčení, že se odchovna býků v České Bělé staví načerno, se ohrazuje jak vlastník stavby Luboš Tecl, tak jeho otec. „Žádnou černou stavbu nestavíme, veškeré podklady máme v pořádku, to všechno kolem jsou hlouposti. Jestli má někdo ze sousedů k naší odchovně výhrady, ať navštíví stavební úřad v Havlíčkově Brodě a přednese svoji stížnost tam,“ vyzývá stěžovatele Alois Tecl.

Karel Kováč dostal letos v červnu už jedno vyrozumění z krajského úřadu, pod kterým je podepsána úřednice odboru územního plánování stavebního řádu krajského úřadu Miluše Nováková.

Povolení mohou vydat i bez souhlasu

Podle jejího vyjádření stavební úřad v Havlíčkově Brodě ale nepochybil, když nevyzval sousedy, aby se ke stavbě vyjádřili. „V obecné rovině je třeba uvést, že územní ani stavební řízení nevychází z předpokladu povinného souhlasu účastníků řízení (sousedů) se zamýšlenou stavbou. Stavební úřad posuzuje žádost komplexně, a proto je možné vydat územní rozhodnutí a stavební povolení i v případě nesouhlasu některého z účastníků řízení,“ tvrdí Nováková.

Námitky, že umístěním stavby odchovny sníží cenu okolních nemovitostí, považuje za nepodstatné. Podle starosty Václava Jaroše úřad v České Bělé v ničem nepochybil. „Ze zákona celou záležitost řeší stavební úřad v Havlíčkově Brodě, protože se jedná o soukromý majetek. Obec se k celému případu bude vyjadřovat jen tehdy, kdyby soukromý zemědělec stavěl na pozemku obce. Tento způsob rozhodování platí už několik let. Moje stanovisko k celé věci znělo, že pokud stavební úřad uzná, že byly v případě pana Tecla splněny veškeré náležitosti, obec nemá námitek, “ zdůrazňuje starosta Jaroš.

Úředníci: Povolení je v souladu se zákonem

V případě stavby v České Bělé, která má sloužit jako odchovna býků, mají jasno úředníci ze stavebního úřadu v Havlíčkově Brodě i na kraji. Pochybení zásadně odmítají.

Vedoucí brodského stavebního úřadu Zdeněk Paukeje tvrdí, že se na stavbu byli několikrát podívat. „Krajský úřad shledal pouze vady formálně procesního charakteru. Stavebník totiž stavbu zahájil v rozporu s jednou podmínkou stavebního povolení a stavbu prováděl svépomocí, nikoliv dodavatelsky. Stavebníka jsme vyzvali k dodržování stavebního povolení,“ konstatuje Paukeje.

„Ještě jednou jsem celou záležitost pečlivě prozkoumala. Skutečně jsme ve zmíněném případě neevidovali žádnou stížnost. Od pana Kováče jsme obdrželi podnět k přezkoumání rozhodnutí stavebního úřadu, nikoli stížnost, což patrně bylo příčinou nedorozumění,“ vysvětluje mluvčí kraje Jitka Svatošová, proč na předchozí dotaz Deníku, zda si na stavbu někdo stěžoval, odpověděla, že žádné stížnosti nejsou. Podnět byl řešen dle správního řádu.

„Na základě vyhodnocení všech souvislostí byl podnět odložen. Rozhodnutí stavebního úřadu nebylo vydáno v rozporu s platnou územně plánovací dokumentací, neboť územní plán obce říká, že tento prostor může sloužit i pro účely zemědělské výroby,“ argumentuje mluvčí Svatošová.

Nezávislý pohled na kauzu
„Není úplně v pořádku, že sousedé soukromého zemědělce, zastupitelé a obec samotná neměly dost prostoru se ke stavbě vyjádřit, třeba už s ohledem na budoucí sousedské vztahy. Obec je účastníkem řízení už ze zákona. Všichni účastníci řízení, tedy zástupci obce i sousedé dotyčného stavebníka, mají možnost podat svoje připomínky v zákonné lhůtě dané vyhláškou. Celá záležitost se tedy měla posuzovat s příslušným stavebním úřadem ve veřejném řízení, nejlépe na místě samém.“
Vedoucí odboru stavebního úřadu v Chotěboři Iva Škarydová