Podobný projekt připravila i Zemědělská akciová společnost v nedaleké Havlíčkově Borové.

Stavba v Pohledu by měla navazovat na objekty živočišné výroby a sklady krmiv.

Bioplynová stanice bude využívat vlastní travní senáž, siláž z obilovin a kukuřice, dále se zde budou využívat a zpracovávat odpady ze živočišné výroby – chlévská mrva a kejda skotu.

Z těchto uvedených surovin se bude řízenou anaerobní fermentací, to jest bez přístupu vzduchu, produkovat bioplyn.

Hlavní složkou jímaného bioplynu je, podle inženýra Františka Šťastníka z Osiva a.s., metan, který vzniká i v přírodě při samovolném rozkladu organické hmoty. Významným přínosem bioplynové stanice pro životní prostředí je snížení emisí amoniaku, který při běžném skladování živočišných exkrementů uniká do ovzduší. Tímto opatřením dochází až k jeho 85 procent snížení.

Bioplyn bude podle projektu jímán do plynojemu a odtud potrubím veden ke kogenerační jednotce. Zde je následně spálením bioplynu vyrobena elektřina, která je přes rozvaděč a trafostanici vyvedena do distribuční sítě vysokého napětí. Instalovaný elektrický výkon je 620 KW. Teplo z chlazení kogenerační jednotky bude podle projektu systémem potrubí použito pro vytápění fermentačních jímek a dalších objektů v areálu. Vzhledem k tomu, že navržená stavba je umístěna v dostatečné vzdálenosti od trvale obydleného objektu a je zacloněna hustě vzrostlou stromovou výsadbou, neměla by mít na život v obci Pohled negativní dopad.