S tímto stanoviskem přišel Krajský úřad Kraje Vysočina, a to na základě podnětu od Spolku pro Humpolecko, který se na úřad obrátil s podezřením, že stavba začala dříve, než stavebník zažádal o stavební povolení. „Stavební úřad vydal rozhodnutí, které bylo napadnuto žádostí o jeho přezkoumání. Odbor územního plánování a stavebního řádu (OÚPSŘ) krajského úřadu toto řízení přezkoumal 
a zjistil pochybení stavebního úřadu, který vydal stavební povolení v rozporu s právními předpisy," nastínil vedoucí OÚPSŘ Jan Strejček.

Jiří Fiala, tajemník Městského úřadu v Humpolci, pod nějž spadá právě i stavební úřad, si nepřál tuto záležitost komentovat.

OÚPSŘ tak potvrdil podezření členů Spolku pro Humpolecko, který zastupuje předseda Miloš Lesina
a místopředseda Petr Machek. Spolek namítal, že stavbou CTParku došlo 
k porušení zákonných předpisů, a své tvrzení doložil také vlastními fotografiemi z místa stavby.

Podle odpovědi krajského úřadu Spolku pro Humpolecko mělo stavební povolení pro tuto stavbu ze dne 12. listopadu 2015 začít platit až 1. prosince 2015. „Bylo zjištěno, že stavba byla zahájena před nabytím právní moci stavebního povolení, 
o čemž svědčí kromě vámi doloženého fotografického materiálu především žádost stavebníka o vydání kolaudačního souhlasu, která byla na stavební úřad podaná dne 1. prosince 2015," stojí v dopise pro Spolek.

To znamená, že firma žádala o kolaudaci již hotové stavby ve stejný den, během nějž teprve mohla začít stavět.

Jak vysvětlil Jan Strejček, další postup vůči „černé" stavbě je plně v kompetenci humpoleckého stavebního úřadu. „Obecně může dojít 
i k vedení řízení o odstranění stavby, v rámci kterého může stavební úřad danou stavbu dodatečně povolit, nebo případně nařídit její odstranění. Otázka sankcí může být řešena samostatným řízením," vyjádřil se 
k obecné praxi vedoucí OÚPSŘ krajského úřadu.

Dodal, že krajský úřad takzvaným prvoinstančním stavebním úřadům za chybná rozhodnutí žádné sankce nestanovuje, pouze jim navrhuje cestu, jak se bez věcných a právních vad dobrat v novém řízení k řešení.

Již v minulosti média informovala o tom, že developerská společnost CTP se sídlem v Humpolci stavěla na jiných místech republiky, například v Hradci Králové, bez stavebního povolení.

O CTP se mluví také v souvislosti s takzvaným agresivním daňovým plánováním. Společnost měla odvádět české zisky do Lucemburska, aby je nemusela danit.

Jak je uvedeno v rozsudku Nejvyššího správního soudu, ještě před náročnou restrukturalizací vykazovala společnost v České republice zisk, po ní už obrovské ztráty, které souvisely s úrokovým zatížením. „Výsledkem byl odliv finančních prostředků v podobě úroků do Lucemburska a nulové daňové zatížení firmy v České republice, právě s ohledem na odpočty těchto úroků ze základu daně," píše se v rozsudku.

Jak je dále uvedeno, soud nezpochybnil samotný model financování praktikovaný CTP. „Za zcela klíčové však považuje, aby takové jednání mělo jasný a racionálně odůvodněný, a především jiný než daňový, ekonomický smysl," zdůvodňuje soud s tím, že tuto podmínku se skupině CTP prokázat nepodařilo. Firma tak měla zaplatit desítky milionů korun humpoleckému finančnímu úřadu.

Podle názoru starosty Humpolce Jiřího Kučery (ODS) by právě tato skutečnost neměla mít na podnikání v Humpolci vliv. Připomeňme, že v humpoleckém CTParku u dálnice D1 sídlí například firmy Valeo či BJS, významní zaměstnavatelé v regionu.

Druhý humpolecký CTPark vzniká v Pražské ulici, kde by v blízké budoucnosti měla vyrůst další hala. „Nejsem analytik, ale osobně si myslím, že skupina CTP je tak silným subjektem, že tato pokuta nebude mít na její podnikatelskou činnost u nás ve městě dopad. Navíc tady v Humpolci má jen pár aktivit, když vezmu v potaz její celkové působení nejen v republice," uvažoval Kučera.

Developerská skupina CTP je největším majitelem logistických a průmyslových nemovitostí v republice.