Neoprávněné využívání dotačních prostředků vyplynulo z kontrol provedených poskytovatelem dotací.

"V listopadu loňského roku zahájili kriminalisté úkony trestního řízení pro důvodné podezření ze spáchání některého z trestných činů proti majetku a celý případ začali prověřovat. V průběhu prověřování kriminalisté zjistili, že na základě žádostí havlíčkobrodského sportovního klubu mu byla poskytovatelem každoročně poskytnuta dotace na jeho celoroční činnost v oblasti tělovýchovy a sportu. Na základě uzavřené smlouvy měla být celá částka dotace využita výhradně na činnost související s mládežnickými družstvy," uvedla mluvčí policie Monika Pátková.

Ta dodala, že z prověřování dále vyplynulo, že poskytnuté finanční prostředky byly v letech 2011 – 2013 nejprve převedeny na účet dalšího sportovního klubu zabývajícího se stejným sportem a následně byla jejich část využita i pro jiné účely, než ke kterým byly určeny.

„Při každoročním závěrečném vyúčtování předloženém poskytovateli dotace se klub snažil uvedené skutečnosti zakrýt účelovým pojmenováním některých položek tak, aby účetní položky navozovaly zdání souvislosti s činností mládežnických družstev, ačkoli tomu tak ve skutečnosti nebylo", řekl vedoucí oddělení hospodářské kriminality Petr Janata.

Dotace byly využity v rozporu s pravidly

Policisté dále konstatovali, že sportovní kluby přijaté dotace využívaly v rozporu se stanovenými pravidly nejen na činnost mládeže, ale financovaly jimi například i trenérské služby poskytované družstvu dospělých sportovců, pronájem sportovišť, pořadatelskou službu při utkáních nebo potraviny. Přitom tyto výdaje nebyly spojeny s činností mládežnických družstev. Poskytovateli dotace, tedy městu Havlíčkův Brod, tak vznikla celková škoda ve výši přes 3,5 milionu korun.

Po prostudování veškerých souvisejících písemností a zhodnocení získaných poznatků policejní komisař zahájil trestní stíhání dvou právnických a pěti fyzických osob. Stíhání je vedeno proti oběma zainteresovaným sportovním klubům a pěti jejich představitelům, a to pro trestné činy dotačního podvodu a legalizace výnosů z trestné činnosti.

„V průběhu vyšetřování jsme na bankovním účtu jiného subjektu zajistili konkrétní finanční prostředky, patřící obviněným právnickým osobám. Tuto částku jsme v rámci trestního řízení zajistili jako náhradní hodnotu, protože neoprávněně užité finanční prostředky z dotace již byly spotřebovány", dodal Janata.

Vyšetřování celého případu stále probíhá.