„Vybrané finanční prostředky budou letos využity převážně na přípravu a realizaci stavby nového Petrklíče v Ledči nad Sázavou - denního stacionáře pro děti a mládež s mentálním a kombinovaným postižením. Část výtěžku bude využita na zajištění služeb zdravotní a sociální péče, sociálního poradenství, sociální prevence a služby pro rodinu, které poskytuje Oblastní charita Havlíčkův Brod,“ sděluje koordinátorka sbírky Miroslava Vodrážková.

Finanční dary umožní také případnou přímou pomoc potřebným lidem v těžké životní situaci či lidem postiženým živelnou katastrofou. „Veškeré finanční prostředky, které koledníci od dárců obdrží, putují na celostátní konto Charity Česká republika, 35 procent z částky zaslané příslušnou Oblastní nebo Farní charitou zůstává na účtu ČKCH, kde jsou tyto finance připraveny k poskytnutí rychlé humanitární pomoci v případě přírodních katastrof, epidemií, hladomoru či válečných konfliktů v ČR i v zahraničí. A 65 procent z částky vybrané v určené oblasti se vrací zpět na realizaci charitních projektů, které musí být projednány a schváleny komisí Diecézních charit,“ upřesnila Vodrážková.

Přijdou s dárečkem

Do domácností ochotných dárců se koledníci vypraví den poté, to jest 7. ledna. Jednotlivé domácnosti Tři králové navštíví se symbolickým dárečkem a budou žádat o finanční příspěvek do označených kasiček.

„Ti, kteří nebudou zastiženi doma a chtějí pomoci, mohou svůj dar donést do sídla Oblastní charity Havlíčkův Brod ve dnech konání sbírky. Všechny skupiny Tří králů bude doprovázet plnoletý člověk, který by měl mít u sebe průkaz pověřující k provádění sbírky a osobní zodpovědnosti za svěřenou pokladničku,“ zdůraznila Vodrážková.

Tříkrálovou sbírku 2010 ve vikariátech podpoří i kulturní akce. Například v sobotu 9. ledna v 18 hodin se uskuteční Tříkrálový koncert v Přibyslavi v kostele Narození sv. Jana Křtitele, o den později pak zájemci mohou zhlédnout ve 14 hodin hru Čtvrtý z mudrců v Havlíčkově Borové na náměstí.