V souvislosti se zahájením jeho provozu se mezi místními pacienty objevuje stále větší množství dotazů, jakým způsobem bude tato péče zajištěna.
Na tyto dotazy odpovídá ředitelka zdravotnické záchranné služby kraje Vysočina Vladislava Filová.

Zdravotnická záchranná služba kraje Vysočina, p.o. vznikla transformací 5 okresních záchranných služeb k 1.1.2005.
„V roce 2008 se k této krajské organizaci připojila ZZS Humpolec, která fungovala do té doby samostatně. Posádky ZZS jsou jednak lékařské tříčlenné to jest RLP ( lékař, zdravotnický záchranář a řidič-záchranář ) nebo dvoučlenné to jest R-V ( lékař + řidič-záchranář) a jednak nelékařské to jest RZP.“
„Ty zajišťují buď 2 zdravotničtí záchranáři nebo zdravotnický záchranář a řidič-záchranář. Na některých stanovištích máme posádky pouze lékařské, na některých obojí a na některých pouze nelékařské,“ vysvětluje ředitelka.

V roce 2008 došlo po podrobné analýze stávajícího počtu posádek a jejich dojezdnosti do všech oblastí kraje Vysočina k rozhodnutí rady Kraje Vysočina o vytvoření dalších několika výjezdových stanovišť, z nichž byly vybrány k realizaci jako první Velká Bíteš, Jemnice a Přibyslav. Na těchto stanovištích, která se otevřou a uvedou do provozu koncem prvního pololetí tohoto roku, budou působit nelékařské posádky.

Kdo je zdravotnický záchranář a co může dělat?
Zdravotnický záchranář je povolání, které může samostatně vykonávat pouze člověk, který absolvoval vyšší odborné nebo bakalářské studium, či zdravotní sestra s postgraduálním studiem anesteziologie, resuscitace a intenzivní péče s praxí na intenzivním lůžku v nemocnici. Z toho je patrné, že nelékařské profese jsou vysoce specializované. Po přijetí do pracovního poměru na naší záchranné službě, je zdravotnický záchranář zařazen do tzv. adaptačního procesu, v rámci něhož se dále vzdělává a získává pracovní a provozní návyky nutné pro samostatný výkon práce.

Je zdravotnický záchranář skorodoktor?
Těžiště výkonu zdravotnického záchranáře spočívá především ve využití všech načerpaných znalostí a dovedností, aby byl schopen vyšetřit a ošetřit pacienta tak, aby byly zajištěny všechny jeho základní životní funkce. Sanitní vozidlo, které používá nelékařská posádka je svým vybavením shodné s vybavením sanitního vozidla, které používá posádka lékařská. Kompetence zdravotnického záchranáře jsou dány předpisem organizace, který je vytvořen v souladu s právními normami a doporučeními odborných společností. Mezi základní kompetence řadíme například měření všech životních funkcí, zajištění dýchacích cest, defibrilace, nepřímá srdeční masáž, stavění masivního krvácení, kyslíková terapie, zajištění žilního vstupu pro podávání léčiv, fixace zlomenin atd. Zdravotnický záchranář není lékař, nemůže tedy samostatně medikovat, ale na základě využití svých znalostí, zkušeností a kompetencí dokáže rychle vyhodnotit situaci. V případě potřeby pak bezodkladně telefonicky kontaktuje lékaře a konzultuje podání léčiv.

Je řidič-záchranář také zdravotník?
Ano, i řidič-záchranář musí absolvovat zdravotnické vzdělání – akreditovaný kurz pro řidiče ZZS. V kurzu získá teoretické znalosti a na stážích v rámci studia také praktické dovednosti, které jsou nezbytné proto, aby se stal nedílnou součástí zdravotnické posádky.

Proč nejsou na nových výjezdových stanovištích lékaři ?
Systém vzdělávání nelékařských pracovníků pro poskytování přednemocniční neodkladné péče zaznamenal v posledním desetiletí velkou změnu.
Zdravotničtí záchranáři musí absolvovat tříletý studijní obor na vysoké nebo vyšší odborné škole. Cílem tohoto studijního oboru je připravit kvalifikované zdravotnické pracovníky oprávněné poskytovat neodkladnou péči při individuálním i hromadném postižení všech věkových skupin pacientů.
I přesto, že na těchto nových výjezdových stanovištích nebude sloužit lékař, bude péče o pacienty v těchto regionech zajištěna.

A jak se tedy organizuje konkrétní výjezd?
Zdravotnické operační středisko sídlí v Jihlavě. Operátorka na zdravotnickém operačním středisku, při příjmu tísňové výzvy získá od volajícího všechny důležité informace, které vyhodnotí a rozhodne podle zdravotního stavu pacienta o vyslání posádky.
V každém okamžiku operátorka ví, jakou posádku má pro daný výjezd k dispozici. Má-li na výběr, volí posádku dle indikace, to jest dle závažnosti stavu pacienta. Pokud je nezbytná přítomnost lékaře, vyjíždí prioritně posádka s lékařem. V případě, že je místu zásahu nejbližší posádka nelékařská, vysílá tuto nelékařskou posádku na místo události pro co nejrychlejší zajištění pacienta a zároveň vysílá na místo události lékařskou posádku z nejbližšího výjezdového stanoviště.

A do které nemocnice bude pacient převezen?
Na tuto otázku nelze v obecné rovině odpovědět. Vždy totiž záleží na diagnóze a závažnosti stavu pacienta. Pak je pacient transportován do nejbližšího zdravotnického zařízení od místa zásahu, které je schopno pacientovi poskytnout adekvátní péči s ohledem na závažnost jeho stavu. Mohou tedy přicházet v úvahu nemocnice v kraji Vysočina, ale také nemocnice mimokrajské. O tom, do které nemocnice bude pacient převezen, je rodina pacienta vždy informována.

Vladislava Filová, Štěpánka Saadouni