„V nedávné době byly prováděny zemní práce na objektu tělesa skládky z I. etapy a upravován svah rekultivace. Plocha byla doplněna odpady a překryta vyrovnávací vrstvou zeminy jako podklad pro položení izolační fólie,“ informoval Jiří Musil z odboru životního prostředí města Přibyslav.

Jak popsal postup prací, na zhutněných a upravených vrstvách je pokládána izolační fólie, která je svařována, každý svár je odzkoušen, zda dobře těsní. Svrchní izolační plášť bude chráněn proti mechanickému poškození geotextilií a písčitokamenitou drenážní vrstvou.

„Vlastní rekultivační vrstva se bude pokládat z podorničních zemin o mocnosti 50 centimetrů. Svrchní humózní vrstva o mocnosti dvacet centimetrů bude podkladem pro ozelenění skládky navržené v rámci biologické rekultivace,“ upřesnil Musil.

Na polích, které budou využívány v druhé etapě provozu, probíhá modelace terénu a odtěžování využitelných rekultivačních vrstev. S ohledem na klimatické podmínky je připravována plocha v takovém rozsahu, aby ji bylo možné po dokončení úpravy zaizolovat a nebyla znehodnocena nepravidelně se opakujícími přívalovými dešti. Na skládku v Ronově vyváží odpad asi stovka obcí z Havlíčkobrodska.