Prvního ledna nabyla účinnosti norma, kterou se mění některé zákony, a to v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí ČR. Tímto zákonem dochází ke změně zákona o zaměstnanosti (dále jen zákon). O tom, jaké změny zákon přináší, jsme hovořili s Josefem Adamem, vedoucím odboru zprostředkování Úřadu práce v Havlíčkově Brodě.

Jak se tato změna podepsala na počtu uchazečů přicházejících koncem roku do evidence havlíčkobrodského pracovního úřadu?

Tato změna se negativně podepsala na nejvyšším nárůstu počtu uchazečů o zaměstnání za celou historii Úřadu práce v Havlíčkově Brodě. Během jednoho měsíce, kdy se jen v prosinci 2010 nově zaevidovalo 1 234 uchazečů o zaměstnání, se od 1. 1. do 5. 1. nově zaregistrovalo 309 uchazečů, což také není malý počet v porovnání s ostatními měsíci.

Nemálo uchazečů zřejmě děsí možnost, že si během nezaměstnanosti nebudou moci už přivydělat, jak tomu bylo dosud.

Tato novela zákona o zaměstnanosti však v žádném případě neruší možnost přivýdělku, jak je hojně citováno v médiích a šířeno mezi lidmi, ale pouze neumožňuje souběh přivýdělku z nekolidujícího zaměstnání u uchazečů, kteří se zaevidovali po 1. lednu a současné pobírání podpory v nezaměstnanosti. Podmínkou však je včasné oznámení této skutečnosti při podání žádostí, nebo průběhu evidence, nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti. Detailněji to vysvětlím dále. Tím, že má uchazeč přivýdělek do 4 000 korun hrubého evidence nekončí, ale podle skutečnosti se podpora v nezaměstnanosti buď nepřizná nebo zastaví - po dobu výkonu činnosti tohoto přivýdělku v době evidence . U uchazečů, kteří podporu nepobírají je možné si i nadále přivydělávat formou nekolidujícího zaměstnání, ale platí zde také oznamovací povinnost – tedy oznámit tuto skutečnost jak je uvedeno výše. U uchazečů, kteří se zaevidovali na úřadu práce před 1. lednem 2011 se z pohledu nekolidujícího zaměstnání nic nemění, mohou si tedy i nadále přivydělávat a v případě pobírání podpory v nezaměstnanosti jim tato nebude zastavena při dodržení oznamovací povinnosti- tedy nově od 1. 1. 2011 zdůrazňuji nejpozději v den nástupu k výkonu činnosti.

Ovšem povinnost informovat o svém přivýdělku příslušný úřad práce se zřejmě nemění

Pro úplnost ještě dodám , že uchazeč o zaměstnání je dále povinen doložit ve stanovené lhůtě výší této odměny- tedy uchazeči dokládají vždy po skončení příslušného měsíce na formuláři úřadu práce zaměstnavatelem potvrzený hrubý přivýdělek za příslušný měsíc, který však nesmí přesáhnout 4 000 korun hrubého.

Možná někomu není úplně jasné, co to je nekolidující zaměstnání a jakým způsobem to úřadu hlásit a možná proto pak vznikají nedorozumění, kdy uchazeč svůj příjem zatají.

Nekolidující zaměstnání, to znamená přivýdělek v době evidence, je zaměstnání na základě pracovního, nebo služebního poměru, nebo dohod a o prácích konaných mimo pracovní poměr, který charakterizují dohoda o pracovní činnosti nebo dohoda o provedení práce, kdy mzda nebo odměna nepřevýší polovinu minimální mzdy což je v současné době 4 000 korun hrubého. Oznámení výkonu této činnosti je možné provést osobně nebo písemně, a to e–mailem, faxem i prostřednictvím datové schránky úřadu práce. Nedodržení oznamovací povinnosti je poměrně tvrdě sankcionováno, a to vyřazením z evidence uchazečů o zaměstnání, kdy uchazeč přichází nejen o případnou podporu, ale i o placení zdravotního pojištěni atd. a do evidence se může vrátit až po třech měsících ode dne vyřazení. Pokud však tuto skutečnost nemohl oznámit z vážných důvodů, které stanovuje zákon o zaměstnanosti, úřad práce toto zohlední, například při nástupu k výkonu činnosti v neděli, odpoledne mimo pracovní dobu úřadu práce a tak podobně.

Můžete ke stávajícím změnám uvést podrobnější výklad? Například které podstatné změny čekají uchazeče, kteří se stihli zevidovat do konce roku?

Změny , které se týkají uchazečů o zaměstnání, kteří jsou v evidenci , resp. podali si žádosti o zprostředkování a žádosti o podporu v nezaměstnanosti před 1.1.2011 jsou následující:

a)Uchazeč o zaměstnání je po 1.1.2011 povinen oznámit úřadu práce výkon nekolidujícího zaměstnání bez ohledu na výši měsíčního výdělku nebo odměny mimo jiné :
-při podání žádosti o zprostředkování zaměstnání nebo
- nejpozději v den nástupu k výkonu této činnosti
a ve lhůtě stanovené úřadem práce dokládat výši výdělku nebo odměny
Oznámit znamená splnit tuto povinnost osobně nebo písemně (faxem nebo E-mailem nebo zasláním zprávy do datové schránky úřadu práce) – telefonické oznámení nebude akceptováno.
Dnem nástupu k výkonu činnosti se rozumí :
1)u pracovního nebo služebního poměru – den sjednaný v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce
2) u dohody o pracovní činnosti – den sjednaný jako počátek doby , na kterou se dohoda o pracovní činnosti uzavírá
3) u dohody o provedení práce – den uzavření dohody o provedení práce
Neoznámení těchto skutečností bez vážného důvodu (§ 5 zákona o zaměstnanosti) ve lhůtách a způsobem výše uvedeným bude mít za následek sankční vyřazení z evidence.
Z výčtu těchto změn tedy vyplývá, že uchazeči , kteří si podali žádosti před 1.1.2011 si i nadále mohou přivydělávat a to ať podporu pobírají či nepobírají – podpora jim tedy nebude zastavena – platí však povinnost oznámit úřadu práce tuto skutečnost nejpozději v den nástupu k výkonu činnosti .
O těchto skutečnostech jsou stávající uchazeči poučeni a obdrží 1 poučení v písemné formě- druhé s jejich podpisem bude založeno ve spisu.

Jak to vypadá u těchto uchazečů, kteří se evidovali po prvním lednu s podporou v nezaměstnanosti?

Uchazeč o zaměstnání, který si podal žádosti po 1.1.2011 a který oznámí ve stanovené lhůtě nekolidující zaměstnání, tomuto uchazeči se podpora v nezaměstnanosti:
1) nepřizná v případě, že ke dni podání žádosti vykonává některou z činností dle § 25 odst. 3.
Po ukončení činnosti dle § 25 odst. 3 si uchazeč v téže evidenci může opětovně požádat o podporu v nezaměstnanosti
2) zastaví po dobu trvání právního vztahu, na jehož základě vykonává některou z činností dle § 25 odst. 3
Doba trvání právního vztahu je u pracovního nebo služebního poměru – ode dne sjednaného v pracovní smlouvě jako den nástupu do práce, do dne jeho skončení dle zákoníku práce
- u dohody o pracovní činnosti- ode dne sjednaného v dohodě jako počátek doby na kterou se dohoda uzavírá, do dne jejího skončení dle zákoníku práce
-u dohody o provedení práce – ode dne uzavření do dne jejího skončení dle zákoníku práce

Jak se ukazuje, být propuštěn ze zaměstnání s odstupným už nebude tak výhodné jako dřív.

Uchazeči o zaměstnání, kterému přísluší (= má nárok) podle jiných právních předpisů z posledního zaměstnání odstupné, odbytné nebo odchodné se podpora v nezaměstnanosti poskytne až po uplynutí doby, která odpovídá výši odstupného , odchodného nebo odbytného, tato doba se určí podle příslušného násobku průměrného měsíčního výdělku. Vztahuje se však pouze na uchazeče, kteří si podali žádosti po 1.1.2011. Nepřihlíží se k navýšení dle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu, odsunutí výplaty je tedy o 3 resp. 12 měsíců- týká se i okamžitého zrušení pro neplacení mzdy § 56 1/b a § 52 písm.d výpovědí nebo dohodou z týchž důvodů- 12 měsíců. Obdobný postup bude aplikován u odbytného nebo odchodného. Tímto ustanovením není dotčena celková doba výplaty podpory v nezaměstnanosti a která činí nadále 5,8,11 měsíců dle věku uchazeče ke dni podání žádostí.

Obdobně nebude již také tak výhodné ukončit zaměstnání sám nebo dohodou bez vážných důvodů.

V případě, že uchazeč o zaměstnání před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání bez vážného důvodu ukončil poslední zaměstnání sám nebo dohodou, činí procentní sazba podpory v nezaměstnanosti 45% průměrného měsíčního výdělku nebo vyměřovacího základu po celou podpůrčí dobu. Ukončil-li uchazeč o zaměstnání sám nebo dohodou ve stejný den více zaměstnání, z nichž alespoň jedno bylo ukončeno z vážných důvodů, náleží mu podpora v nezaměstnanosti ve výší původní (= 65,50 a 45%). Vykonával-li uchazeč o zaměstnání jako poslední před zařazením do evidence uchazečů o zaměstnání samostatnou výdělečnou činnost , ustanovení , že ukončil sám bez vážného důvodu se nepoužije. Toto ustanovení se netýká také případů, kdy poslední zaměstnání bylo sjednáno na dobu určitou a skončilo uplynutím této doby. Toto ustanovení je poměrně problematické a jeho správná aplikace nebude pro pracovníky úřadu práce jednoduchá.

Ty změny jsou tak razantní, že je běžný uchazeč sotva stačí vstřebat a ještě pochopit.

K těmto změnám a dalším méně podstatným skutečnostem obdrží uchazeč od 1.1.2011 jednak nové formuláře žádostí a také nové poučení, kde jsou již tyto změny zapracovány a uchazeči , kteří se zaevidovali před 1.1.2011 dostanou dodatek poučení a tyto změny jim také budou vysvětleny. Tyto nové změny doporučujeme uchazečům důkladně prostudovat a na případné nejasnosti se dále zeptat své zprostředkovatelky nebo přímo u Ing. Josefa Adama (tel. 603 794 960). Pro úplnost bych ještě dodal, že nadále platí v ostatních případech oznamovací povinnost osobně nebo písemně oznámit úřadu práce změnu skutečností rozhodných pro zařazení nebo vedení v evidenci uchazečů o zaměstnání nejpozději do 8 kalendářních dnů(nástup do zaměstnání, změna trvalého pobytu, nemoc atd.) a dále také povinnost nejpozději do 8 kalendářních dnů oznámit osobně nebo písemně důvody, pro které se uchazeč nedostavil na úřad práce ve stanoveném termínu. Zaměstnavatele a účetní firmy atd. chci dále informovat , že nejčastěji používané formuláře odborem zprostředkování, které vyplňuje zaměstnavatel najdou na stránkách Úřadu práce v Havlíčkově Brodě (www. portal.mpsv.cz-v části zaměstnanost na levé liště navolit - Informace z úřadů práce- navolit Kraj Vysočina a ÚP Havl. Brod-Vzory tiskopisů ke stažení pro rok 2011).

Ještě poslední otázka, nové zákony, podle kterých se budou řídit úřady práce, zpřísňují podmínky především pro zaměstnance. Změnilo se něco i v postoji k zaměstnavatelům? Budou postiženi nějak ti, kteří svým zaměstnancům dlouhodobě neplatí, tunelují svoje firmy na úkor zaměstnanců a podobně?

Tato novela nemění kontrolní činnost úřadů práce a tedy i nadále platí, že úřady práce kontrolují dodržování pracovně právních předpisů u zaměstnavatelů, právnických a fyzických osob , které vykonávají činnosti podle tohoto zákona zejména při zprostředkování zaměstnání a rekvalifikaci a fyzických osob , kterým jsou poskytovány služby podle tohoto zákona. Pro účely zákona o zaměstnanosti se za pracovně právní předpisy považují právní předpisy o zaměstnanosti a právní předpisy o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele. V ostatních případech se musí občané obracet na příslušné orgány , do jejichž kompetencí daná problematika spadá. V oblasti zákoníku práce je to např. Inspekce práce.