V loňském roce bylo na prestižní vysoké školy přijato sto procent přihlášených studentů, a to ze čtyřletého i osmiletého gymnázia, a na havlíčkobrodském úřadu práce nefiguruje jediný v praxi neuplatněný absolvent této výběrové školy.

Přesto nad budoucností chotěbořského osmiletého gymnázia visí otazník. Stejně jako nad všemi osmiletými gymnázii na Vysočině, která nejsou přímo v okresních městech.

Počínaje školním rokem 2012 by podle představ zřizovatele, jímž je kraj Vysočina, měly přestat přijímat nové studenty, a navíc by se měly slučovat s jinými středními školami. Gymnázium v Chotěboři s tamní Vyšší odbornou školou a Obchodní akademií a také se Středním učilištěm technickým.

„Fakta mluví jasně. Od loňského roku v kraji na středních školách ubylo žáků, kteří by naplnili přibližně čtyřicet tříd. Je proto logické, že se nemůžeme tvářit, jako by se nic nedělo, a pokračovat v zajetých kolejích v poloprázdných vlacích. Nová opatření by mohla vést ke sloučení některých škol do větších celků,“ uvedla v souvislosti s návrhem opatření k řešení dopadů demografického vývoje do středních škol zřizovaných krajem členka rady kraje pro školství Marie Kružíková.

Ta dodala, že organizační změny nejsou jen jednoduchým pokusem o úspory. „Nemůžeme přehlížet, že míst ve středních školách je leckde víc než žáků. Mírné zvýšení konkurence při přijímání žáků na střední školy bude jen ku prospěchu,“ pokračovala Kružíková.

Není dobré pro kvalitu výuky, pokud jsou na maturitní obory přijímáni žáci se čtyřkami na základní škole,“ informovala Kružíková. Radní současně zdůraznila, že avizované změny nejsou samoúčelným opatřením, ale snahou o zlepšení úrovně školství, včetně funkčního využití všech prostředků. Podle Kružíkové by organizační změny začaly platit od školního roku 2012/2013.

Ředitelé dotčených gymnázií, na Havlíčkobrodsku to jsou gymnázia v Ledči a Světlé nad Sázavou, ale i v jiných městech Vysočiny, s uvedenými záměry nesouhlasí. Vyplývá to jasně ze zveřejněného dokumentu Asociace ředitelů gymnázií Kraje Vysočina.

S rušením osmiletých gymnázií, popřípadě s jejich slučováním, se neztotožnili představitelé samospráv, pedagogové, studenti ani jejich rodiče. Krajem se prohnala vlna protestních studentských demonstrací, nebo petičních akcí.Chotěboři podepsalo petiční archy více než 3 600 lidí.

„Nedostatek studentů, o kterém se radní Kružíková zmínila, není v žádném případě naším problémem, a to ani do budoucna,“ řekl Vladislav Smejkal, ředitel Gymnázia Chotěboř.

Z 365 studentů školy navštěvuje přibližně 240 osmileté gymnázium. V každé z dvanácti tříd máme zhruba třicet studentů. K přijímacím zkouškám do primy osmiletého gymnázia se v loňském roce hlásilo na šedesát žáků. Přijali jsme jich třicet. Nemohu se tedy ztotožnit ani s tím, že přijímáme žáky s horším prospěchem,“ sdělil Smejkal.

Současně připomněl, že gymnázium poskytuje středoškolské vzdělání nejen mladým lidem z Chotěboře, ale i z mnoha dalších míst Havlíčkobrodska, přilehlé oblasti sousedního Pardubického kraje nevyjímaje. „Budovy, ale i veškerá další zařízení gymnázia jsou využívány dostatečně, včetně nového pavilonu tělesné výchovy. Ten je využíván i veřejností a dalšími subjekty,“ poznamenal Smejkal. „Rád bych ještě ubezpečil všechny rodiče současných žáků devátých tříd základních škol, že přijímací zkoušky na osmileté gymnázium letos samozřejmě vyhlásíme a v září otevřeme další ročník primy,“ zdůraznil ředitel Smejkal.

Svá nesouhlasná stanoviska připojily i Školská rada Gymnázia Chotěboř a pedagogická rada Gymnázia Chotěboř.
„Při zrušení víceletých gymnázií a jejich ponechání v bývalých okresních městech by došlo ke ztížení dostupnosti kvalitního vzdělávání pro nadané děti z menších obcí, a tím k jejich znevýhodnění,“ konstatovala ve stanovisku školské rady její předsedkyně Renáta Piklová.

Ekonomická analýza neexistuje

Ta také upozornila na skutečnost, že neexistuje žádná analýza, která by dokládala ekonomickou výhodnost navrhovaného řešení. „Při zachování provozu všech tří středních škol ve městě ve stávajících budovách by byla ekonomická výhodnost nulová.

Navíc by byly nutné počáteční vstupní náklady na síťové propojení objektů, sjednocení používaného počítačového softwaru a administrativy,“ zdůraznila Piklová. „Podle vyjádření ministra školství je nutné zredukovat přibližně pětinu středních škol v celé republice. Domníváme se, že je nutné pečlivě analyzovat situaci v jednotlivých školách a posuzovat naplněnost škol a uplatnění jejich studentů, nikoliv plošně slučovat všechny školy bez ohledu na jejich oborovou příbuznost,“ uzavřela Piklová.

Chotěbořský zastupitel Petr Albrecht Deníku potvrdil, že se zrušením osmiletého gymnázia v Chotěboři nesouhlasí drtivá většina členů zastupitelstva. Naznačil také, že se zastupitelé obrátí na zástupce Havlíčkobrodska v krajském zastupitelstvu, které se bude problematikou osmiletých gymnázií a slučováním středních škol zabývat.