Částky v řádech milionů korun přidělují žadatelům i další města. „Celkový seznam dotací a jejich výše je umístěn na webu města, včetně kompletního výčtu organizací, které ji získaly,“ upřesnil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl s tím, že o těchto podporách rozhodlo zastupitelstvo města už v prosinci. Jednou z podmínek je, aby spolky žádaly o dotace vždy nejpozději do 15. října příslušného roku.

Schválení se řídí hlavně účelem, podpora nemůže být poskytnuta na ekonomickou aktivitu žadatele. „V souladu se zásadami o poskytování dotací na činnost spolků a organizací byla odborem vnějších a vnitřních vztahů provedena kontrola správnosti podaných žádostí. Po ní byly vyřazeny čtyři, které byly doručeny až po termínu. Následně byly předloženy k posouzení finančnímu výboru,“ upřesnil starosta Tecl úřední postup.

Zájemci mají v Brodě možnost požádat o dotace celkem ve čtyřech hlavních kategoriích. „Jsou to dotace na sport, do oblasti sociálních služeb a zdravotnictví, na kulturu a na ostatní zájmové činnosti,“ doplnil Tecl. V sociální a zdravotní oblasti se ale sejde žádostí mnohem méně než jinde.

„Nejvíce jich je podáváno v kategorii určené na tělovýchovu a sport. Co se týče oblasti sociální, město poskytuje ještě nad rámec dotací podporu na provoz chráněných dílen organizacím, jako je třeba Fokus,“ uvedl Tecl.

„Dále Charitě, která provozuje ošetřovatelskou péči, asistenci i pečovatelskou službu a středisko rané péče. Nakonec je to denní stacionář Úsvit. Vedle těchto přímých finančních podpor ještě investujeme 350 tisíc korun do opravy budovy, ve které Charita pracuje,“ doplnil starosta. Jak podotkl, navýšilo město finanční podporu například oblastnímu spolku Českého červeného kříže, který má vážné finanční problémy.

Kromě toho radnice ještě umožňuje spolkům a organizacím ucházet se o finanční dotace formou různých vypsaných grantů. „Například vloni se podařilo díky grantu vybavit budovu městského úřadu V Rámech akustickým majáčkem, který usnadní orientaci nevidomým,“ poukázal starosta na jeden z konkrétních příkladů. Jak Tecl zdůraznil, je si vědom toho, že ne vždy jsou jednotlivé spolky a organizace s výší dotace spokojeny.

„Záleží nám na tom, aby poskytování dotací bylo zcela transparentní. Být absolutně spravedlivý je v takových případech těžké, byť se snažíte jakkoliv. Není vůbec lehké ani jednoduché posoudit, zda má dostat větší částku canisterapie nebo hipoterapie, jestli aeroklub je potřebnější než svaz skautů. Nehledě k tomu, že celkový objem dotací není takzvaně nafukovací. Jeho výše je proměnlivá, závisí od toho, kolik peněz dostane město ve formě sdílených daní do rozpočtu od státu,“ zhodnotil situaci starosta.

Neziskovým organizacím přispívají z rozpočtu také v Ledči nad Sázavou. „Rozdělení financí neziskovým organizacím budeme řešit na dubnovém zasedání zastupitelstva. Ale už nyní se předběžně dá říci, že poskytnutá výše prostředků se nebude nijak zvlášť odchylovat od příspěvků v minulých letech,“ informoval starosta Ledče, Petr Vaněk. „Žádostí o příspěvek přišlo celkem asi za 2,3 milionů, ale v tom jsou i spolky mimo region, které pravidelně odmítáme, ale které si o příspěvek stejně pravidelně žádají. Předběžný odhad je, že z rozpočtu města vyčleníme přibližně 1,5 milionu korun s tím, že budeme pochopitelně upřednostňovat ledečské spolky. Neděláme rozdíly, jestli je to na sport nebo kulturu, vycházíme z požadavků jednotlivých organizací,“ upřesnil Petr Vaněk.

Světelské sklárny byly velký sponzor

S podobnou částkou, tedy rovněž cirka 1,5 milionu korun, počítá ve svém rozpočtu na podporu neziskových organizací město Světlá nad Sázavou. „Musím říci, že pádem skláren skončil velký sponzor sportu. V dobách největšího rozkvětu podniku Sklo Bohemia podpora činila 700 až 800 tisíc korun. Nyní je největším sponzorem město, které hradí také provozní náklady. Těchto jeden a půl milionu jsou dotace určené na činnost spolků,“ uvedla místostarostka Světlé Lenka Arnotová.

Žadatelé jsou, stejně jako v Brodě, rozděleni do čtyř oblastí: sport, sociální věci a zdravotnictví, kultura, ostatní zájmové činnosti. „Dotace jsou poskytovány, s výjimkou sociální oblasti, na podporu celoroční práce s dětmi a mládeží, dále na konkrétní jednorázové akce a na reprezentaci města. U poskytovatelů sociálních služeb, kteří působí na celé Vysočině, je důležitým hlediskem počet klientů ze Světelska,“ přiblížila Arnotová.

Na podporu sportu vyčlenilo město 1,1 milionu korun. „Pokud jde o sport, zaměřujeme se na kluby, které se věnují práci s mládeží. Nejvíce peněz dostal fotbalový a hokejový klub, každý po tři sta tisících. O zbylých pět set tisíc se podělí tenis, šachový klub, stolní tenisté, cyklisté nebo volejbalisté,“ uvedla Arnotová.

Čtyřicet tisíc korun na jednorázové akce získaly oddíly S.U.D. na turnaje mládeže, turisté na uspořádání akce Cestami Jaroslava Haška, Lyžařský klub na pořádání karnevalu a závodu dětí a mládeže a šachový klub na pořádání mistrovství České republiky. Z oblasti kultury získal největší příspěvek folklorní soubor Škubánek, smíšený pěvecký sbor Gaudeamus a symfonický orchestr Region. Celkem inkasovaly kulturní spolky 143 tisíc korun.

O něco méně dostaly organizace zabývající se sociálními službami, které obdržely 132 tisíc. O peníze se podělí Fokus, MC Rolnička, stacionář Petrklíč, Středisko rané péče, občanská sdružení Trojka a Život90. V rozpočtu dále zastupitelé Světlé schválili částku 30 tisíc korun pro pořadatele jednorázové akce pro děti formou grantu.

reportéři Deníku