Sedm roků brání skandálnímu záměru vtěsnat mezi jejich domy další výškový objekt. Sedm roků narážejí na intriky, nepochopení a aroganci. V úterý se na Městském stavebním úřadu konalo řízení, v němž byli účastníci postaveni před hotovou věc. O realizaci nevhodné stavby bylo rozhodnuto. Opětovně mnichovským způsobem – bez nás o nás.

Projednávaly se pouze ryze technické záležitosti. Je parfadoixní, že se na jednání nedostavil ing. Miroslav Dvořák, který o vydání stavebního povolení žádal. Kam se poděl dosavadní a na mnoha dokumentech stále uváděný pan Neumann? Nepřipravenost stavebního záměru je zarážející, při realizaci stavby by došlo k zabrání částí jediných přístupových cest ke dvěma domům! Byla vznesena řada dalších námitek, které byly zaneseny do zápisu. Městský stavební úřad však není povinnen sdělit účastníkům jednání, jak bylo s jejich námitkami naloženo, takže nebudeme vědět, zda a kdy nastala správná doba k podání případného odvodlání ke Krajskému stavebnímu úřadu. Úřední šiml ovšem nadále řehtá, stále platí, že odvolání musí být zasláno prostřednictvím Městského stavebního úřadu, a to v deseti kopiích! Při stávající kancelářské vybavenosti je to spíš kabaretní vložka ve chmurném příběhu o bezohlednosti a prospěchářství, nikoli rozumný požadavek. Aplikován do jiné situace tento postup znamená, že oběť přepadení nemůže zavolat policii, o její přivolání musí požádat pachatele.

Není však spolehnutí ani na seriózní postup Městského stavebního úřadu. Řádnou odpověď na odvolání podané v ruce 2014 nedostal občan ani po třech letech. Dodatečně zjistil, že Městský stavebnní úřad odeslal krajskému orgánu pouze první z několika listů odvolání, obdržel rozhodnutí, ale pisatele o jeho obsahu neinformoval. Možná šlo o povinnost krajského orgánu, tak jako tak je to ovšem podivné. Až podezřelé. Nezbývá, než případná další odvolání předávat předepsaným způsobem a zároveň je pro jistotu zasílat přímo Krajskému stavebním úřadu. Obecně platí, že současný radniční systém předávání informací občanům je pro mnohé velice komplikovaný, obtížně dostupný a málo srozumitelný. Možná lze příslušné informace získat prostřednictvím internetu, ale kdo má čas a náladu pravidelně zkoumat, zda se nestal obětí nějakého nepříjemného záměru! Radnice občany neinformuje ani v záležitostech, které se jich bezprostředně dotýkají. S tím jsme za sedm roků získali bohaté zkušenosti. Když s jistou mírou nadsázky maličko obměníme známou větu Jana Wericha, pro tři baráky plné úředníků by nemělo být problémem zaslat občas asapoń stručné písemné sdělení.

Byrokratický mechanismus vyžaduje dodržování termínů určených k vyjádření občanů. Neradi bychom některý termín zanedbali. Stále v nás doutná jiskřička naděje, že se slušnost, odbornost a zdravý rozum prosadí, že početná skupina občanů dostane přednost před podnikatelskou bezohledností a chamtivostí. Nevhodnost staveního záměru snad pochopí kdosi soudný a objektivní na Krajském stavebním úřadu. Neradi bychom dospěli až k všestranně náročnému řešení a rozhodli se vyžadovat spravedlost soudní cestou. Představa dalšího nezbytného dohadování a jednání se značně vzdáleným časovým horizontem není po sedmiletém a zatím marném úsilí právě lákavá.

Pozoruhodná je skutečnost, že někteří pánové na radnici zřejmě neznají Územní plán Havlíčkův Brod, pokud jeho zásady účelově neopomenuli. Zastupitelstvu předložili ke schválení stavbu, která je v mnoha ukazatelích v příkrém rozporu s ustanoveními Územního plánu. Cituji: … respektovat historickou výškovou hladinu zástavby a morfologii terénu, stejně jako hmotové řešení zástavby, se zachováním stávajících dominant, pohledových os a dálkových pohledů v území. Zvyšováním objemu zástavby dojde k optickému uzavření lokality a narušení prostorové kompozice mezi hmotou stávajích bytových domů a otevřených prostranství. Nerespektování zásad Územního plánu příliš nepřekvapuje u těch, kteří téměř dvacetr roků stavějí Krajskou knihovnu – a dosud se nekoplo. (Připusťme, že část viny nesou jejich předchůdci.) Kdyby Kraj Vysočina po svém vzniku svěřil Krajskou knihovnu Rozsochatci nebo Kamenné Lhotě, určitě by již dávno stála.

Řadoví občané jsou v současnosti proti špatné legislativě a byrokratickému úřednickému aparátu prakticky bezmocní. Pokud mají tu “drzost” a ozvou se, vždycky je proti nim nalezena nějaká ta legislativní klička. Ať už záležitost s nevhodnou stavbou dopadne jakkoli, morální vítězství zůstane na straně postižených občanů. Pro sebe, pro svoje potomky i pro vzhled města dělají, co je v jejich omezených a soustavně omezovaných možnostech. Pokud neuspějí, nějakou dobu budou prakticky žít na staveništi, potom trvale ve výrazně zhoršeném prostředí, s trpkým pocitem bezmocnosti a nepochopitelné křivdy, ale s č i s t ý m s v ě d o m í m. To nejsou pro život úplně zanedbatelné hodnoty.

František Uher