Postiženi hlukem jsou obyvatelé ulic Švermova, Čechova, Tomanova, Humpolecká, U Panských a Dvořácká. “Měření hlučnosti vyšlo těsně v limitu, přesto je však hlučnost vlaků nadměrná. V domech rezonují podlahy, v omítkách se objevují praskliny, při projíždění vlaků není slyšet televizi a ni lidé navzájem se neslyší,” píše se v petici, kterou její autoři předali radě města Havlíčkův Brod.

“O vybudování protihlukové stěny budeme usilovat dostupnými legálními prostředky, včetně zapojení médií. Nutnost vybudování této bariéry je očividná, zvláště v kontaxtu s tím, že všude byla tato ochrana vybudována,” konstatuje petiční výbor. Podle jednoho z členů petičního výboru, lékaře Romana Boháče, je hluk z čím dál vytíženější železniční trati už nesnesitelný. “Nabízí se otázka, proč hluková bariéra není v místě starých kolejí, které jsou opotřebovanější a hlučnější, v místě hustě obydleném a zastavěném, jako je naše,” stěžují si autoři petice a dodávají: “Na místech s vyměněnými kolejemi byla bez problémů protihluková bariéra postavena, dokonce I v místech se dvěma domy.”

Město petici podpoří

Jak informovala mluvčí městského úřadu v Havlíčkově Brodě Alena Doležalová, rada města Havlíčkův Brod petici projednala. “Rada města se seznámila s peticí proti nadměrnému hlukovému zatížení a konstatuje, že není kompetentní k jejímu vyřízení. Petice bude postoupena Správě železniční dopravní cesty k přímému vyřízení s vyjádřením podpory města Havlíčkův Brod pro vybudování protihlukové stěny,” upřesnila Doležalová s tím, že město může jen doporučit zbudování protihlukové stěny ke zkvalitnění života v okolí železniční tratě. K rozhodnutí o jejím vybudování není město kompetentní.

Podle úředníků Správy železniční dopravní cesty ale hluk z železniční trati v dané lokalitě nijak výrazně nepřekračuje normu. “V prosinci roku 2018 SŽDC, obdržela od Krajské hygienické stanice kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě dva protokoly které prověřovaly dodržování hygienických limitů hluku v katastrální území Havlíčkův Brod. Kontroly proběhly na ulicích Hamry, 5. května, Jihlavská a Švermova v k. ú. Havlíčkův Brod. Vzhledem ke skutečnosti, že petice se týká okolí ulic Švermova, Čechova, Tomanova, Humpolecká, U Panských a Dvořácká, tak můžeme tvrdit, že místa kontrolovaná hygieniky jsou vzhledem ke vzdálenosti od osy koleje hlukově exponovanější než lokality uvedené v petici. Ulici Hamry dále neuvažujeme, jelikož je mimo předmětnou lokalitu,” sdělil Marel Illiaš mluvčí Správy železniční dopravní cesty Praha 1. Jak dodal, u všech míst kontrolovaných hygieniky byly prokazatelně dodrženy hygienické limity hluku stanovené nařízením vlády.

Železničáři: Hluk je v normě

Jak Marel Illiaš upřesnil, v katastru Havlíčkův Brod je připravována stavba pod názvem Modernizace průjezdu uzlem Havlíčkův Brod, kde v rámci této stavby budou v případě potřeby navržena a realizována protihluková opatření. “V současné době dle našich informací nedochází v katastru Havlíčkův Brod k žádnému překračování hygienických limitů hluku a vibrací stanovených nařízením vlády,” konstatoval Illiaš a dodal, že v době, kdy se kolem železnice stavělo, majitelé domů si byli případného rizika vědomi.

“Předmětná lokalita je zatížena hlukem ze železniční trati Havlíčkův Brod – Kolín a železniční trati Havlíčkův Brod – Humpolec. Obě tyto trati byly zprovozněny ke konci 19. století a je tedy pravděpodobné, že obytná výstavba zde byla realizovaná později. Vzhledem k této skutečnosti musela veškerá výstavba v ochranném pásmu dráhy proběhnout v rámci výjimky ze staveb k bydlení v ochranném pásmu dráhy, kdy se stavebníci zavázali, že jsou si vědomi a strpí negativní účinky provozu na železnici,” zdůraznil Illiaš. Podle lékaře Romana Boháče je tento argument poněkud zvláštní, už proto, že vytížení železniční trati, tudíž i hluk z ní pocházející, bylo v minulosti úplně jiné, než dnes.