Naše pozvání přijal a podle svých slov se rád zúčastnil starosta Havlíčkova Brodu Jan Tecl. Celou schůzi zahájil a vedl Jiří Moliš, který všechny přítomné přivítal a nejprve je seznámil s kandidáty do výboru odboru na nadcházející čtyřleté období. Každý z přítomných snad pečlivě zvážil svou volbu a vyplněné lístky už padaly do volební urny. Během sčítání hlasů nás s činností odboru za minulý rok a se stručnou zprávou za celé uplynulé volební období seznámila předsedkyně Jaroslava Kohoutová, poté přišla na řadu zpráva pokladníka a kontrolorky odboru.

Nechyběla ani trocha statistiky, ze které jsme se dověděli, že náš odbor za uplynulý rok uspořádal celkem 306 akcí, kterých se zúčastnilo 7 797 osob. Milým zpestřením bylo vyhodnocení soutěže odboru o nejlepšího turistu či cyklistu, kteří ušlapali ať pěšky nebo v sedle kola nejvíce kilometrů. První místo na pomyslné bedně patří mezi pěšími turisty Miroslavu Friedlovi za 2 168 km, v ženské kategorii Miloslavě Špačkové za 1 963 km. Mezi cyklisty byl nejaktivnější Ladislav Rasocha s počtem 2 545 km a první místo v ženách obsadila Dana Petrová s ujetými 1 702 km.

Následovalo ještě předání čestných uznání odboru, veřejných uznání oblasti KČT Vysočina a jednoho čestného odznaku od ústředí KČT v Praze, který z rukou pana starosty převzala naše předsedkyně. Všechna ocenění byla za dlouholetou a prospěšnou činnost pro turistiku. Mezi tím volební komise sečetla všechny hlasy a seznámila nás s výsledky voleb a novým devítičlenným výborem.

Dalšími body programu byla diskuse a schválení usnesení z celé výroční schůze, po kterém Jiří Moliš poděkoval všem přítomným za účast a schůzi ukončil. Kdo chtěl a měl chuť, tak mohl na úplný závěr ještě zhlédnout dvě fotografické prezentace z loňských pobytových zájezdů na Chebsku a v Rychlebských horách.

Lenka Žáková