V Havlíčkově Brodě tato služba funguje zhruba 15 let. V současné době má Probační a mediační služba ČR středisko Havlíčkův Brod čtyři kmenové zaměstnance a jednoho asistenta placeného z evropských fondů v čele s vedoucím střediska Ladislavem Vaňkem.

Co znamená pojem mediace v trestním řízení?
Mediace je mimosoudní zprostředkování řešení trestního konfliktu mezi poškozeným, tj. obětí a obviněným, neboli pachatelem za účasti třetí osoby, neboli mediátora. To dává oběma stranám možnost vyjádřit svoje pocity, očekávání a potřeby, které vznikly v souvislosti se spáchaným činem. Současně to dává možnost dohodnout se na rychlém a přijatelném způsobu vyrovnání a náhradě škody.

Co může přinést mediace poškozenému, tedy oběti?
Poškozený neboli oběť má příležitost vyjádřit a pojmenovat svoje pocity a potřeby v souvislosti se zmírněním následků způsobených trestnou činností. Může získat důležité informace vztahující se k trestnímu řízení a především k náhradě škody. Rovněž mu to dává možnost seznámit se s pachatelem osobně. Chtěl bych ale zdůraznit, že účast na mediaci je pro obě strany dobrovolná a nelze k ní nikoho nutit.

Co může mediace přinést obviněnému?
Třeba přijmout odpovědnost v souvislosti s náhradou jím způsobených škod. Dozvědět se, co všechno oběti svým jednáním způsobil, může oběti vysvětlit, proč svůj čin spáchal, omluvit se mu, nabídnout přijatelnou náhradu, pro některého pachatele to může mít zásadní význam pro budoucnost jako výchovný moment. Výsledky mediačního jednání může státní zástupce nebo soudce zohlednit ve svém konečném rozhodnutí. Například výsledek mediace může zastavit trestní stíhání nebo mít zásadní význam pro rozhodnutí soudu o uložení alternativního trestu.

Můžete prozradit, jaká byla vaše předchozí profesní cesta k Probační a mediační službě?
Vystudoval jsem gymnázium, potom sociální pedagogiku na Masarykově univerzitě v Brně. V období kolem roku 1990 jsem působil u Policie ČR v Praze, pak u policie v Golčově Jeníkově, nato jsem přešel na Okresní úřad vyšetřování v Havlíčkově Brodě. Nakonec jsem zakotvil ve věznici ve Světlé nad Sázavou, kde jsem pracoval na úseku prevence a stížností, zabývající se vnitřní ochranou věznice ochrany věznice, kam patří i monitorování trestné činnosti vězňů.

Takže ani za mřížemi někteří vězni nedostanou rozum?
Bohužel ne. Trestná činnost se páchá i ve výkonu trestu, jsou to například různé krádeže a fyzické napadení.

V takovém případě musí mít člověk časem logicky pocit marnosti. Byl to důvod, proč jste se rozhodl nakonec z vězeňské služby odejít?
V roce 2000 byla zákonem zřízena probační a mediační služba. Začalo mě to zajímat. Ta práce mi připadala kreativnější, volnější ve vztahu k uplatňování postupů při mé práci s klienty, člověk se může věnovat daleko víc sociální práci. Připadalo mi smysluplnější, spíš než pachatele za mřížemi hlídat, snažit se, aby se nemuseli do vězení vůbec dostat. Už proto, že na některé to může mít do budoucna silně negativní vliv. Ne nadarmo se říká, že co pachatel dřív neuměl, to se ve vězení naučil. Jasným důkazem je skutečnost, kolik vězňů se po amnestiích vrací poměrně rychle zpátky za mříže. Recidiva u nich bývá obrovská. Probační a mediační služba dává možnost, aby se pachatel do vězení nedostal, byť v některých případech je to problém. Soudy preferují zkrácené přípravné řízení, takže probační a mediační služba má jen malou šanci do jednání vstoupit včas.

Mají obě strany, to znamená poškození a pachatelé, zájem o mediaci?
Opravdu mají. Byť někteří poškození utrpěli po činu vážné psychické trauma a je pro ně obtížné se s pachatelem sejít osobně.

Bývají tato jednání poklidná nebo při nich dochází k emocím?
Čas od času se to stane. Ovšem obě strany jsou již před samotným jednáním poučeny, jak se mají chovat. Když během jednání porušují dohodu, dvakrát je napomeneme, potřetí už jednání končí. Ještě se nám nestalo, že by si obě strany, poškozený a pachatel chtěli svoje problémy vyříkat ručně, i když i na slovní výhrůžky došlo. Ale to byl ojedinělý případ.

Ve kterých případech mívá mediace největší účinek?
Hlavně v případech různých dopravních nehod, kdy došlo zároveň k ublížení na zdraví. Ovšem je třeba dodat, že ani jedna ze stran nemůže přijít na jednání s nějakým přehnaným očekáváním. Například poškozený si nemůže myslet, že na pachateli vymůže odškodné v milionech korun. To platí hlavně u dopravních nehod. Tam hned zpočátku poškozené upozorníme, že odškodné lze získat jen v rámci příslušného zákonného pojištění.

Zmínil jste se na začátku, že Probační a mediační služba má možnost pachateli pomoci, aby se do vězení vůbec dostat nemusel. Jaké jsou alternativní možnosti trestů?
Nejčastěji to bývají dohledy, obecně prospěšné práce a nově také domácí vězení. Ovšem v takových případech je třeba předem zjistit, zda má pachatel k vykonání trestu vhodné podmínky a jestli je předpoklad, že alternativní trest proběhne tak, jak má. Například v případech domácího vězení je třeba, aby s tím souhlasila i pachatelova rodina.

Přijímají pachatelé ochotně alternativní trest?
Naprostá většina z nich přijímá alternativní trest ochotně, protože si myslí, že to bude jednodušší. Ale až později zjistí, že to není zase tak jednoduché. U obecně prospěšných prací je totiž potřeba, aby dotyčný včas vstal, dopravil se na místo a tam svůj počet hodin pod dohledem poskytovatele obecně prospěšných prací svoje odpracoval. Za loňský rok byl alternativní trest obecně prospěšných prací uložen ve 21 případech. U trestu domácího vězení je zase potřeba hlídat čas, protože domácí vězení trvá například od sedmi večer do pěti hodin ráno. Někdy stačí zpozdit se o pět minut a už před dveřmi stojí probační úředník. Obecně řečeno, alternativní tresty ochotněji a poctivěji přijímají lidé starší, možná proto, že byli z dob minulých zvyklí na určitý řád a povinnost. Tyto lidi není třeba několikrát kontrolovat ani napomínat, čím mladší pachatel, tím je situace složitější.

K Probační a mediační službě v Havlíčkově Brodě jste nastoupil v roce 2007, dá se říci, že jste měl určité představy a očekávání. Splnila se aspoň částečně?
Dá se říci, že ano. Ovšem je třeba, aby v této práci člověk uvažoval rozumně a neměl nereálné představy.