„Město podalo tři projek
ty, na které chce čerpat pení-ze z uvedeného programu. Všechny projekty v případě získání dotace budou uskutečněny letos," informoval starosta města Jan Martinec.

Hned první velkou investicí je zateplení budovy kabin ve sportovním areálu ždíreckého Tatranu. „Zateplení budovy přinese úspory provozních nákladů a dodá podstatně lepší vzhled budově i celému areálu. Rozpočet je 1,5 milionu korun," upřesnil starosta.

Připravena je i revitalizace zeleně v lokalitě Na Kopaninách. Rozpočet na celou akci činí 2,7 milionu korun.

„Dotace z OŽP by podpořily také druhou etapu projektu, který vyřeší svoz a likvidaci biodpadů. Odpady budou likvidovány převážně v kompostárně Zemědělské akciové společnosti Krucemburk. Roz-počet počítá s 850 tisíci korunami," doplnil starosta.

Radnice od začátku roku postupně vyhlašuje i výběrová řízení na zajištění oprav 
a investic majetku města.

„Zastupitelstvo města schválilo na letošní rok provedení oprav místních komunikací ve Ždírci. V prvním pololetí plánujeme položit asfaltobetonový koberec v ulici Nad Řekou a v Příčné ulici. V horní části Příčné bude nutné provést úpravy vozovky tak, aby z ní odtékala dešťová voda, což cenu opravy zvýší," podotkl starosta.

Na místní části nezapomínají

Město ale pamatuje rovněž 
na svoje místní části. Oprav 
se dočká místní komunikace ve Stružinci. Po roce příprav 
a nutnosti odkoupení pozemku bude do léta provedena oprava původní komunikace zhruba od hasičské zbrojnice. Zároveň bude vyřešen odvod dešťových vod z této části obce do místní kanalizace.

Letos bude možné uskutečnit i první kroky ke stavbě přechodu v Údavách.

„Bude možné zajistit osvětlení nového přechodu pro chodce. Kompletní úprava chodníků, vybudování zastáv-ky autobusů a celého přechodu je plánováno na rok 2016, kdy bude Ředitelství silnic 
a dálnic ČR provádět rekonstrukci silnice I/37 i v Údavách," upřesnil starosta.

Během jara je prováděna údržba a výměna podlah v kul-turním zařízení v Horní Studenci.

Dojde k podstatnému zlepšení prostředí sálu, který slouží ke sportovním a kulturním akcím občanů města, zejména Studence. Opravou prochází rovněž fasáda hasičské zbrojnice ve Stružinci.

Jednou z nejdůležitějších kapitol v rozvoji města, na kterou se město již delší dobu zaměřuje, je čisté životní prostředí, kam patří bezesporu nakládání s odpady.

„V Družstevní ulici bude baterie sedmnácti kontejnerů nahrazena kontejnery podzemními. Celý prostor bude upraven, chodník předlážděn a upravena bude i zeleň podél chodníku k trafostanici," informoval starosta Martinec. V letošním roce budou rovněž pokračovat práce na budování kanalizace a úpravě komunikace 
v ulici U Pikulky.

Investice také v Chotěboři

Investovat letos bude i sousední město Chotěboř, a to hned v řádu milionů korun.

„Začali jsme například opravovat chodníky v Západní ulici a také ve Střížově. Rekonstrukce se vyšplhá v prvním případě na 1 500 000 korun, ve druhém na 900 000 korun," řekl starosta města Tomáš Škaryd.

Kromě toho se další opravy připravují v ZŠ Smetanova a v MŠ Svojsíkova. Ve škole Smetanova se budou rekonstruovat šatny, což vyjde zhruba na 1 500 000 korun, a v mateřince dojde k celkové opravě fasády za přibližně stejnou částku.