„Proto obec oslovila heraldika a vexiologa Jana Tejkala, aby zpracoval návrhy znaku a vlajky naší obce," informoval obyvatele obce starosta Václav Kopic s tím, že se jedná o velmi důležitý krok, neboť znak a vlajka budou Novou Ves reprezentovat. Heraldik zpracoval pro obec celkem deset návrhů, o kterých měli v Nové Vsi rozhodnout sami obyvatelé v anketě. Vybraný návrh obec zašle spolu s žádostí Podvýboru pro heraldiku a vexiologii Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.

Návrh znaku obce Nová Ves u Světlé se člení do 10 variant. Podle Tejkala vychází především z historické pečeti obce z 19. století. Velmi často se na návrzích znaků objevuje lev, snop či mlýnské kolo. „Dvojice lvích tlap, nebo čelně hledící hlava lva, připomínají především místní památník padlým v první světové válce. Zároveň však tyto figury připomínají také erb Nelechovských z Dobré, majitelů někdejšího sídla v Dobré nad Sázavou, a rovněž erb Jiřího Tumpergára z Nové Vsi, jehož součástí byl i sedící lev v klenotu. Mlýnské kolo symbolizuje někdejší mlýny v obci mlýn v Dobré a Ředkovský," vysvětlil heraldik Jan Tejkal. Podle předběžných výsledků zatím vede znak v červené a černé barvě se symbolem lva. Hlasovalo pro něj asi 92 obyvatel. „Nakonec jsme se rozhodli vybrat právě tento znak," informoval starosta Kopic.

„Tvorba nových obecních symbolů znak a vlajka musí respektovat soubor více či méně pevně stanovených heraldických a vexilologických zásad a musí rovněž vykazovat zřetelný významový vztah k lokalitě, kterou reprezentují. Při tvorbě znaku se vychází z historické pečetní či razítkové symboliky obce, odkazuje se na význačné události nebo pověsti a mýty v dějinách obce, připomínají se erbovní motivy někdejších feudálních majitelů obce či panství," popsal systém tvorby obecních znaků heraldik Tejkal. Vlajka obce by měla odpovídat podobě či symbolice znaku obce. Existence historické pečeti obce Nová Ves u Světlé je doložena otisky pečeti z let 1837 a 1838 v archivních fondech Národního archivu v Praze - konkrétně v Indikačních skicách a v Popisech hranic katastrálních území Stabilního katastru. Pečeť obce měla vertikálně oválný tvar. Uprostřed pečetního pole se nacházel nápis „OBEC NOWAWES" převýšený šestihrotou hvězdou a nápisem „PANSTWI SWIETLA" po obvodu pečetního pole označujícím příslušnost novoveského zboží k panství Světlá. Pod nápisem pak bylo vyobrazení vyjadřující zemědělskou povahu obce a obsahující položený převázaný obilný snop se srpem podložený zkříženými hráběmi a kosou a ratolestmi. Pečeti s téměř totožným obrazovým obsahem a nápisovou kompozicí jsou doloženy také u některých dalších vsí tehdejšího světelského panství, například u obce Příseka.