Významnou partyzánskou oblastí byla i Českomoravská vysočina. Zejména partyzánská brigáda Mistr Jan Hus vytvořila silnou síť spolupracovníků. V Čechách a na Moravě působila sedm měsíců.

Z dvanácti parašutistů se rozrostla na 444 partyzánů a měla pět samostatných bojových oddílů a kolem 120 spolupracovníků.

Zorganizovala 103 ilegálních národních výborů a tři okresní národní výbory. V boji pobila 78 německých vojáků a důstojníků. Příslušníci brigády také vykolejili 14 vlaků s válečným materiálem. Zničila i letadlo FOKE – WULF 190, 138 aut, 27 motocyklů, čtyři goniometrické stanice, čtyři tanky, deset pancéřových vozů, jedno motorizované a dvě protiletadlová děla. Partyzáni vypustili 4 755 litrů benzínu a 25 500 litrů nafty a zásoby lihu ze čtyř lihovarů.

Útoky na železnici

Poškodili tři železniční mosty a jeden most silniční. Ve dvou případech poškodili železniční trať a dvanáctkrát přerušili telefonní spojení.

Hlavním střediskem činnosti brigády byla oblast kolem Krucemburku. Štáb brigády zakládal ilegální národní výbory, v lednu 1945 také v Německém Brodě a Přibyslavi. Při těchto výborech byly zřízeny také takzvané civilní partyzánské skupiny. Na brodském okrese vznikla zásluhou ing. Šenfelda taková skupina přímo v okresním městě. Dělila se na dvě skupiny; jednu vedl Jan Hlaváč, druhou Václav Baloun.

V březnu 1945 se štáb brigády přesunul k obci Leškovice. Zde se zastavil k ránu 26. března k odpočinku. V důsledku vysílání došlo goniometrickým zaměřením k odhalení vysílačky. V odpoledních hodinách obklíčily silné jednotky německé branné moci tábor partyzánského štábu v lese „Na Dlouhé".

Několik hodin urputného boje

Došlo k urputnému a nelítostnému boji, který trval od 18. 40 hodin do čtyř hodin následujícího rána. Padlo v něm sedm partyzánů.

Na památku tohoto hrdinného boje byl v Leškovicích postaven důstojný památník. Zahynulí partyzáni a partyzánsky byli převezeni do Pardubic, před zpopelněním však byli statečnými a nebojácnými zaměstnanci vyfotografováni. Také jejich popel byl po kremaci zachován a uložen do uren.

Kromě brigády Mistr Jan Hus operovaly na Brodsku i partyzánské brigády Jan Kozina a Zarevo. Obě brigády úzce spolupracovaly. Střediskem jejich činnosti byl Peršíkov u Borové, ale hlavně Samotín na Žďársku. Na samotínské samotě se „Záře" zdržovala dva a půl měsíce. Obě brigády podnikly četné sabotážní akce a přepady menších německých posádek a četnických stanic. V březnu 1945 se přesunuly na Tišnovsko.

Není bez zajímavosti, že v prostoru Melechova u obce Kouty na Ledečsku byl 25. března vysazen i patnáctičlenný oddíl Za Prahu, který se do tohoto prostoru přesunul z oblasti Kamenice nad Lipou na Pelhřimovsku.

Jaroslav Hladík, Havlíčkův Brod