„Díky tomuto sběru bylo získáno například vzácné štípané pazourkové jádroa s ním i drobný pazourkový úštěp. Archeologové v této souvislosti hovoří o takzvané kamenné industrii, jinými slovy o nástrojích pravěkých lovců a sběračů," uvedl mluvčí investora uvedené silniční stavby, jímž je Ředitelství silnic a dálnic ČR, Jan Rýdl. „Tyto nálezy jsou s největší pravděpodobností dalším cenným dokladem přítomnosti člověka v Posázaví a na Vysočině před příchodem prvních zemědělců do střední Evropy, tedy v době pozdního paleolitu," pokračoval Rýdl.

Kromě povrchového sběru byla trasa podrobena také systematické prospekci za pomoci detektorů kovů. Také tento průzkum přinesl řadu zajímavých nálezů. Z civilních předmětů jsou nejzajímavější mince, zdobené knoflíky, zdobený náprstek z 19. století či malá oválná brož vykládaná několika druhy kamenů. „S největší pravděpodobností se jedná o drobnou osobní výbavu průběžně ztracenou lidmi na cestách z tehdejšího Německého Brodu do Hlinska a opačně," poznamenal Rýdl.

Odznaky a spona

U Rouštan bylo nalezeno i několik artefaktů souvisejících s událostmi druhé světové války a s hektickým ústupem německých jednotek, které zde byly na sklonku války napadeny sovětskými vojsky. „V lokalitě severní částí trasy nové plánované komunikace byly nalezeny dva odznaky německé branné moci, konkrétně pak odznak za zranění a výložkový odznak pro posádky obrněných vozidel v podobě lebky se zkříženými hnáty," popsal nálezy Rýdl. Zmíněný odznak za zranění patřil mezi vysoká vojenská ocenění nacistického Německa.

Další válečné nálezy byly objeveny v blízkosti stávající silnice I/34 mezi Rouštany a Pohledem. „Jednalo se například o vzácný čepicový odznak pro jednotky lehké pěchoty Jaeger, v podobě tří spojených dubových listů. Zřejmě nejvzácnějším nálezem byl ale malý fragment takzvané spony za boj zblízka," dodal Rýdl.

Archeologický průzkum, který bude u Rouštan probíhat i nadále, provádí společnost Archaia Brno.