Pozemek bývalého pivovaru nechalo město důkladně rekultivovat již loni. „Místo stoletých hlubokých sklepů a zbytků budov budou parcely pro rodinné domky, sportoviště a odpočinková zóna,“ informoval o plánech města starosta Jeníkova Vlastimil Marušák. „Zastupitelstvo v Golčově Jeníkově schválilo již v roce 2016 odkoupit od soukromého vlastníka pozemky pod bývalým pivovarem za více než čtyři miliony korun.

Investice za miliony

Revitalizace celého území byla skutečně náročná. Na pozemcích bylo nejméně šest základových desek budov s nadzemní výškou zdí do zhruba 120 centimetrů. Ty bylo třeba do hloubky odstranit, rozdrtit a drť ekologicky zlikvidovat. Celý povrch areálu byl pokryt betonem a asfaltem. Investice do pozemků přijde město nejméně na sedm milionů korun. Architektonická studie využití území bývalého pivovaru a souvisejících pozemků stála asi 400 tisíc korun. Na pozemku měly stát rodinné domky, ale zatím nebudou.

„Nerad o tom mluvím. Už tak je z toho u nás takříkajíc vzbouření na vsi, pro některé lidi to bude jednoznačně moje vina,“ povzdechl si starosta. Jak vysvětlil, od ledna tohoto roku je díky novelizaci stavebního zákona nutné při vydání územního rozhodnutí požádat o závazné stanovisko také odbor rozvoje města v Havlíčkově Brodě, který musí potvrdit soulad stavby s územním plánem. „Žel došlo k rozporu názorů stavebního úřadu v Golčově Jeníkově, podle kterého na území pivovaru rodinné domy stavět lze, a odboru rozvoje města, jehož stanovisko ke stavbě rodinných domků je jednoznačně zamítavé,“ informoval obyvatele Jeníkova starosta Marušák.

„Změna č. 3 územního plánu sídelního útvaru Golčův Jeníkov, která byla zastupitelstvem města Golčův Jeníkov vydána 22. prosince 2015 a nabyla účinnosti dne 2.února 2016, vymezila v areálu bývalého pivovaru výše uvedenou plochu. Dle této změny se je plocha určena pro bydlení, občanské vybavení s využitím pro výstavbu komplexu bytových domů s prostory pro občanské vybavení v přízemí, včetně technické a dopravní infrastruktury, zpevněných ploch a doprovodné zeleně. Tedy platný územní plán projednaný dle stavebního zákona a schválený samosprávou města Golčův Jeníkov jednoznačně využití plochy bývalého pivovaru specifikuje,“ vysvětlil problém Josef Beneš, vedoucí odboru rozvoje města Město Havlíčkův Brod.

Všechno podle zákona

Když přeložíme toto úřední stanovisko do prosté češtiny, hlavní problém podle Josefa Beneše je v tom, že město Golčův Jeníkov v tomto starém územním plánu výslovně neuvedlo, že pozemky mají sloužit ke stavbě rodinných domů. „Možná to někomu připadá zbytečné, ale my musíme všechno specifikovat naprosto přesně a postupovat podle zákona,“ podotkl vedoucí odboru Beneš, s tím, že městský úřad Havlíčkův Brod, odbor rozvoje města jako úřad územního plánování obdržel v březnu 2018 žádost o vydání závazného stanoviska na technickou infrastrukturu pro bytovou výstavbu v této lokalitě bez specifikace.

V současné době je podle Beneše v Jeníkově pořizován nový územní plán. „V návrhu tohoto územního plánu je lokalita už určena pro výstavbu rodinných domů. Dokončení projednávání a vydání tohoto územního plánu nelze v současné době přesně stanovit, proces probíhá dle stavebního zákona,“ dodal Beneš.

Podle starosty Jeníkova Vlastimila Marušáka nemá tento úřední postup pro výstavbu infrastruktury žádný dopad. Ale na těchto pozemcích v současné době nelze vydat stavební povolení pro rodinný dům. V novém územním plánu je již jednoznačně dáno, že to je území pro výstavbu rodinných domů. S žádostmi o stavební povolení je tedy nezbytné počkat, než bude v platnosti nový územní plán,“ dodal starosta Marušák. Jak upřesnil, vidí radnice v Jeníkově v tuto chvíli dvě možná řešení vzniklé situace.


„Tím prvním řešením je uskutečnění nabídkového řízení a uzavření nikoliv smlouvy kupní, ale smlouvy o budoucí smlouvě kupní. Zájemce by věděl, který pozemek mu bude patřit, město by se zavázalo realizovat prodej ihned po platnosti nového územního plánu a kupec by do té doby mohl připravovat projekt a další náležitosti ke stavbě. Žel nejsme schopni přesně stanovit termín, kdy začne nový územní plán platit. Odhad je na přelomu roku,“ informoval starosta Marušák zájemce o pozemky.

Druhou možností je podle Marušáka pozastavení prodeje pozemků až do doby, kdy nabude nový územní plán platnosti. Tato možnost odstraní veškerá možná rizika nákupu či prodeje pozemků, na druhou stranu kupující si nebudou moci nic připravovat, protože nebudou vědět, který pozemek se jim podaří získat.

Situaci posoudí rovněž městské zastupitelstvo. „Příprava pozemků ke stavbě (výstavba sítí, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení) nijak ohrožena není a pokračuje tak, aby v letošním roce mohla být zahájena výstavba sítí,“ dodal starosta.