Na úhradě způsobilých výdajů, které včetně výkupů pozemků přesahují 180 mil. Kč, se bude podílet Evropská unie (85%), státní rozpočet (7,5%) a kraj Vysočina (7,5%).

Současný stav komunikace vykazuje nedostatečné šířkové, směrové a výškové řešení neodpovídající normovým požadavkům a značné poruchy na povrchu komunikace. Stavba o délce 5 km řeší její zkapacitnění v úseku Dolní Město – Kejžlice na kategorii S 7,5/60. Součástí stavebních prací bude i řešení všech součástí tělesa komunikace (odvodnění, mosty, propustky, výškové napojení křižovatek a hospodářských sjezdů). Ve výběrovém řízení na realizaci stavby zvítězila firma M-Silnice a.s., která se zavázala předat dílo do 30. 9. 2011. Vedení objízdných tras bude zveřejněno v průběhu dubna.

Stavba navazuje na průběžně upravovaný úsek II/347 Habry – Světlá nad Sázavou. Ve stádiu majetkoprávní přípravy je projekt II/347 Světlá nad Sázavou – D1, 2. stavba, který řeší modernizaci úseku Kejžlice – Čejov a Světlá nad Sázavou – Dolní Město.