Město Ledeč na této akci spolupracuje se společností Vodovody a kanalizace (VaK) Havlíčkův Brod a.s., obdobně jako při realizaci I. etapy, která proběhla v loňském roce. Tehdy byl opraven úsek této komunikace od budovy polikliniky ke křižovatce s ulicí Marie Majerové a v etapě druhé bude opravena část od křižovatky do zatáčky nad garážemi. V létě se uskutečnilo výběrové řízení na dodavatele stavby.

„Vítězná firma dala záruku na dílo v délce 120 dnů,“ upřesnilo oddělení majetku a investic městského úřadu v Ledči s potvrzením starosty Zdeňka Tůmy, proč zadavatelé dali této firmě přednost. V rámci prací je prováděna rekonstrukce vodovodních řadů a rekonstrukce kanalizace, kdy investorem těchto prací je VaK Havlíčkův Brod, a. s. „Společně s tím je prováděna rekonstrukce místních komunikací, úprava povrchů stávajících chodníků, výstavba nových parkovišť jako doplnění stávajících parkovišť, doplnění chodníku u vjezdu do MŠ. Investorem prací je město,“ upřesnili úředníci z majetkového odboru.

Podíl města činí 5 317 038 korun včetně DPH a podíl VaKu činí 4 833 655 korun opět včetně DPH. Tyto práce s sebou nesou bohužel i poměrně rozsáhlá dopravní omezení, ačkoliv probíhají v jednotlivých etapách tak, aby mohla být zajištěna dopravní obslužnost sídliště. Město se snažilo před zahájením této akce podle starosty Tůmy odkoupit soukromé pozemky nacházející se v těsné blízkosti sídliště, bohužel majitelé těchto pozemků s prodejem nesouhlasili a město nedisponuje jinými pozemky v okolí, kde by mohla být zřízena dočasná parkovací stání. Proto by bylo nanejvýš vhodné, aby majitele garáží tyto garáže po dobu stavby co nejvíce využívali a maximálně se tak snížil počet zaparkovaných vozidel v lokalitě, kde se rekonstrukce provádějí.

Smluvně stanovený termín dokončení prací je podle ledečského úřadu 31. 10. 2017.