Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Škola i rodiče musí táhnout za jeden provaz

Štoky – Zastupitelé městyse Štoky mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem nedávno potvrdili na dalších šest let do funkce ředitele základní školy Petra Jakeše.

6.5.2012
SDÍLEJ:

Ředitel ZŠ Štoky, Petr Jakeš.Foto: Deník/Libor Plíhal

Štocká základní škola se může pochlubit úspěšným čerpáním evropských dotací, díky kterým mohla zavést výuku nového předmětu finanční gramotnost. Škola navíc v květnu slaví 75. výročí založení, a proto Deník požádal ředitele Petra Jakeše o zhodnocení uplynulých let i výhledech do budoucna.

Jak byste popsal začátky vašeho působení ve Štokách?
Na štocké škole jsem ředitelem  od roku 2001, to znamená, že ve funkci jsem jedenáctým rokem. Když jsem nastupoval, tvořila škola organizační složku obce a byla řízena školským úřadem. Prvními kroky bylo třeba udělat pořádek v majetku školy, zabezpečit personálně výuku a zajistit bezpečnost dětí, protože tu byla poměrně vysoká úrazovost. Bylo třeba vytvořit systém dohledů, aby dítě od chvíle, kdy vkročí do areálu školy, bylo hlídáno až do chvíle, kdy ho opustí. Již za první rok se nám počet úrazů podařilo výrazně snížit a od té doby je úrazovost minimální. Významný přelom nastal v roce 2003, kdy od 1. ledna přešla škola do právní subjektivity, a vznikla tak samostatná příspěvková organizace Základní škola a mateřská škola Štoky. Tvoří ji čtyři součásti: základní škola, mateřská škola, školní družina a školní jídelna. Jako samostatná organizace máme vlastní hospodaření, uzavíráme sami pracovně-právní vztahy, staráme se o bezpečnost, hygienu a zajišťujeme organizaci pedagogického procesu. Nezbytnou podmínkou pro kvalitní vedení organizace je znalost platné legislativy. Forma samostatného právního subjektu mi vyhovuje. Při jeho vedení je víc odpovědnosti a práce, ovšem pozitiva, díky větší míře autonomie, samostatnému rozhodování a hospodaření, jednoznačně převažují.

Jaké tedy byly vaše primární cíle v prvních letech?
Primárním cílem bylo zajistit standard, který každý rodič požaduje od školy: Aby dítě přišlo domů v pořádku, aby se ve škole něco naučilo, aby se tam dobře cítilo a aby se tam i dobře najedlo. V těchto prioritách se snažíme dosahovat vysokou úroveň. Můžeme se například pochlubit úspěchy našich dětí u přijímacích zkoušek na střední školy, tedy tam, kde ještě přijímačky něco znamenají, například na gymnáziích. Naši žáci jsou  každoročně velmi úspěšní a objevují se v horních příčkách v pořadí uchazečů o studium. To je mimo jiné výsledkem odpovídajícího personálního zabezpečení výuky. V průběhu let se mi podařilo obklopit se profesionálně i lidsky kvalitními spolupracovníky, kteří jsou schopni plnit náročné úkoly.

Ředitel ZŠ Štoky, Petr Jakeš.Když mluvíte o úspěšných žácích, jaký je váš názor na celostátní testy žáků?
Na naší škole jdeme cestou maximální náročnosti, nedáváme známky zadarmo. Testování žáků v páté a deváté třídě  schvalujeme, nebojíme se toho. Stojíme si za tím, že naše děti od nás odcházejí kvalitně připravené. Máme ohlasy i od absolventů, kteří se k nám rádi vracejí s tím, že mají z naší školy velmi dobré základy.

Abychom nehovořili jen o samých kladech, vyskytují se 
na vaší škole nějaké problémy se žáky, například co se týká alkoholu, kouření nebo drog?
Tak to je další věc, na kterou jsme hrdí. Na naší škole je minimální výskyt sociálně-patologických jevů. Máme pro to i dobré prostorové předpoklady, budova školy má totiž přehledné architektonické uspořádání s širokými chodbami. Na děti je dobře vidět, 
a jsou tak pod dohledem. Co se týče takových záležitostí, jako je šikana, kouření nebo jiné závislosti, netvrdím, že to u nás vůbec  není, ale je to v minimální míře a daří se nám problémy likvidovat už v zárodku. Sborovna je hned na patře mezi třídami, učitelé jsou s dětmi v neustálém kontaktu a poznatky si ihned mezi sebou sdělí. Navíc se mi líbí někdy až mateřský přístup učitelek k dětem.

Jaký je vztah městyse Štoky 
ke škole?
Spolupráci se zřizovatelem, kterým je městys Štoky, pokládám za výbornou. Vedení městyse si je vědomo významu vzdělávací instituce na svém území a činnost organizace ve všech směrech významně podporuje. Společné cíle se nám daří plnit díky intenzivní komunikaci. Výsledkem jsou kvalitní prostory pro výchovnou a vzdělávací činnost naší organizace. Odpovídající materiální vybavení je ovšem jen jednou z podmínek úspěšné pedagogické činnosti. Klíčové pro úspěch je táhnout za jeden provaz s rodiči. Důležitá je dobrá komunikace mezi školou a rodiči. Jestliže na dítě stejným způsobem působí škola i rodiče, je to velké plus. A spolupráce s rodiči je tady výborná. Z našich žáků se nám daří vychovávat individuality s kvalitními odbornými základy a povahovými kvalitami. Máme k našim žákům velice dobrý vztah, záleží nám na tom, aby z nich něco bylo. A myslím, že většinou mají dobrý vztah i oni k nám.  Asi i proto naši školu vyhledávají i děti mimo spádový obvod školy. Z okolních obcí a měst k nám v současné době dojíždí zhruba 33 procent žáků školy.

V poslední době musejí obce hodně šetřit. Odrazilo se to nějak ve výši rozpočtu pro vaši školu?
Naše organizace má v zásadě dva rozpočtové zdroje: stát a zřizovatele. Stát platí vše, 
co souvisí se vzděláním: platy pedagogů, učební pomůcky, osobní ochranné prostředky a další. Druhým zdrojem financí jsou příspěvky od městyse. Z těchto peněz hradíme provozní neinvestiční výdaje – energie, revize, opravy a další náklady na provoz. Rozpočet ze strany zřizovatele zůstává zhruba na stejné výši. Městys přispívá i tam, kde stát v posledních letech selhává, například přispívá na učebnice. Investice si dělá zřizovatel sám. V uplynulých letech zajistil realizaci přístavby mateřské školy, rekonstrukci školní jídelny, proběhla oprava sportovní haly, v nejbližší době proběhne rekonstrukce kotelny a následně výměna oken. Nevymýšlíme si zbytečnosti, ale požadujeme věci podstatné pro výuku. Ty zřizovatel zajišťuje, takže prostorové a technické podmínky pro výchovně vzdělávací proces jsou velmi dobré.

V dubnu vám zastupitelé prodloužili ředitelský post na další období. Jaké máte plány do budoucna?
Laťku jsme nastavili dost vysoko, je potřeba si ale uvědomit, že jsme pořád základní škola. Nemůžeme si hrát na nějaký superústav, ale je třeba co nejkvalitněji zajišťovat základní oblasti. Chci udržet výbornou úroveň vzdělávání, aby naši žáci byli nadále úspěšní. Dále zajišťovat bezpečnost a dohled nad dětmi. Dalším cílem je udržet personální kvalitu – za zaměstnance odcházející do důchodu nacházet adekvátní náhradu. Přál bych si zvětšit podíl mužského elementu, z 35 pracovníků jsme tady muži jen  já, tělocvikář a školník. Bohužel,  výdělky ve školství nejsou pro mnoho mužů zajímavé. Dalším bodem je dovybavit školu nábytkem. V neposlední řadě bych rád nadále zachoval výborné vztahy s rodiči a zřizovatelem. Jako bonus chci získávat další finance z mimorozpočtových zdrojů. Když se bude dařit, tak z fondů Evropské unie, případně z grantů jiných institucí.

Zmínil jste mimorozpočtové zdroje…
Nejsme tu od toho, abychom jen seděli s nataženýma rukama, ale významným způsobem se snažíme zajistit finance sami. Staráme se o navýšení našich financí pomocí grantů, například z krajského úřadu. Bonbónkem v této oblasti bylo před třemi lety získání dotace 
z Evropské unie na předmět finanční gramotnost. Díky projektu jsme získali  finanční prostředky, ze kterých  jsme si mohli dovolit vytisknout vlastní učebnice, nakoupit prezentační techniku a zaplatit výuku nového předmětu. V současné době začínáme realizovat druhý projekt z evropských fondů. V tomto projektu půjdeme cestou zkvalitnění výuky využitím digitálních technologií. První projekt byl v hodnotě  tři miliony korun, druhý za jeden milion. Pro nás tyto peníze znamenají výrazný přínos do našeho rozpočtu a troufám si tvrdit, že v přepočtu na jednoho žáka jsme jednou z nejúspěšnějších škol v získávání dotací z evropských fondů. Projekty si navíc od počáteční fáze žádosti po závěrečné zúčtování zpracováváme sami. Je s tím hodně práce, ale vyplácí se to.

Dokázal byste najít slabší stránku vaší školy?
Nejvíc nás trápí menší prostor pro zájmové vzdělávání ve školní družině. Některá oddělení se schází po vyučování ve třídách. Z jiné oblasti je velké množství byrokracie ve vedení organizace. Naprostou většinu svého času musíme dělat administrativní práce. Ty je nutno vykonávat kvůli dodržování právních norem či plnění zadání od úřadů. Množství vytvořených dokumentů, vyplňovaných tabulek či formulářů je velké.

Jaká je, podle vás, podpora státu samotnému vzdělávání?
Jedním z významných ukazatelů podpory vzdělávání v daném státu je podíl financí pro školství z celkového HDP. Česká republika je v tomto ohledu hluboko pod evropským průměrem. Jak se stát chová ke vzdělávání, můžeme těžko ovlivnit. V naší organizaci jsme nikdy nestávkovali. Raději zkoušíme vymyslet, jak do školy dostat další finance.

Ředitel ZŠ Štoky, Petr Jakeš.Vraťme se k tomu novému předmětu – finanční gramotnost…
Již delší dobu jsem chtěl učit děti základům rodinných financí, ale narážel jsem 
na chybějící peníze. Až díky projektu dotovaného z evropských fondů jsme mohli nový předmět zavést do výuky. Projekt trval 2,5 roku, od března 2009 až do srpna 2011. Nejprve bylo třeba vytvořit projektový tým, stanovit cíle, harmonogram a rozpočet projektu, materiální zabezpečení. Po vyřešení interní organizace a systému řízení jsme 
k projektu přizvali jako partnery dvě školy: ZŠ Dobronín 
a ZŠ Konečná z Havlíčkova Brodu. V létě 2008 jsme vytvořili žádost a po jejím schválení začala v březnu 2009 vlastní realizace projektu. V první fázi jsme si museli ujasnit, 
co chceme učit. Výstupem této fáze byly učební osnovy předmětu finanční hospodaření. V druhé fázi jsme si vytvořili vlastní učební texty, protože tehdy nebyla na trhu žádná učebnice. Těžiště projektu spočívalo v třetí fázi: od září 2009 do června 2011 po dva školní roky probíhalo na třech školách pilotní ověřování osnov ve výuce s vlastními učebními materiály. Na závěr jsme v létě 2011 vyhodnotili připomínky z výuky od vyučujících i žáků. Na základě této zpětné vazby jsme provedli úpravu učebních osnov předmětu a začlenili je do školního vzdělávacího programu.

Proč jste si vybrali právě předmět finanční gramotnost?
Jsem toho názoru, že základní škola by měla děti připravit na reálný život. Peníze nás obklopují na každém rohu a každý z nás řeší určitou finanční situaci, ve které se nalézá. Nechceme učit děti encyklopedickým znalostem, ale smysl výuky vidím v tom, naučit žáky nacházet optimální řešení dané finanční situace. V životě často mohou lidé narazit na spoustu neseriózních nabídek. Když aspoň část dětí uchráníme od finančních katastrof, tak jsem přesvědčen, že jsme pro ně udělali něco užitečného. Proto  si myslím, že by se  finanční výchova na základních školách učit měla.

Od kolikáté třídy jste finanční gramotnost vyučovali?
Přemýšleli jsme, v jakém věku budou děti schopné tuto problematiku pochopit. My jsme si nastavili začátek výuky od 4. ročníku. Odpovídaly tomu i metody výuky ve formě nejjednodušších textů a her. Po dvou letech jsme zjistili, 
že děti mají o předmět stále zájem, a po skončení projektu učíme finanční hospodaření jako nepovinný předmět. 

Zmínil jste, že učebnice finanční gramotnosti pro žáky základních škol nebyly k dispozici…
Učební texty jsme si tvořili sami. Nejdříve jsme si ujasnili, co chceme učit, a pak vytvořili logickou stavbu učiva. Asi nejtěžší bylo převést odbornou problematiku do jazyka přístupného dětem. Vždy tam byl rozpor mezi exaktností daného tématu a nutností zjednodušit, ale nezkreslit dané téma. Byli jsme také limitovaní znalostmi dětí, rezignovali jsme například na složené úročení, ale počítali jsme s jednoduchým ročním úrokem. Ale to už zabíhám do podrobností. Výsledek toho, že učebnice tvořili vyučující, bylo jejich kladné přijetí. Úspěšné učební texty se staly podkladem pro učební sadu Finanční gramotnost, která vyšla v nakladatelství Fortuna a je v současnosti k dostání na trhu. V tomto titulu jsou zapracovány připomínky z výuky, jsou  aktualizovány parametry finančních produktů a je přepracována struktura obsahu. Tato práce trvala přes jeden rok a na podzim 2011 vyšly dvě sady Finanční gramotnost, jedna pro první stupeň, a jedna pro druhý stupeň. Sadu mohou využít i dospělí, pokud si chtějí jednoduchou formou přiblížit problematiku financí. Učebnice mají doložku MŠMT, kontrolovali je odborní lektoři.

Měli jste v rámci předmětu besedu s nějakým odborníkem 
ze světa financí?
V rámci projektu jsme měli  finanční prostředky na exkurze i na besedy. Měli jsme  besedu s exekutorem, pracovníkem pošty, udělali jsme exkurzi do České národní banky, kde si děti mohly potěžkat zlatou cihlu v hodnotě asi deset milionů, což byl pro ně velký zážitek. Delší dobu spolupracujeme s odborníky jisté  finanční poradenské firmy. Ti vymysleli hru Finanční svoboda. Je to simulace reálného života s aspektem na finance. Jeden z šéfů firmy, pan Kořený, přijel k nám i na partnerské školy udělat besedu a řídil hru, kterou doplnil svými odbornými poznatky.

Vaše škola letos slaví významné výročí. Co při této příležitosti plánujete?
Škola bude mít koncem května 75. výročí založení, které  jsme se rozhodli důstojným způsobem v rámci našich možností oslavit. Ve sportovní hale uděláme velkou výstavu starých fotografií, dobových školních pomůcek a všeho, co souvisí se školou za uplynulých 75 let. Součástí oslav budou besedy s pamětníky. Hledáme prameny v archivech, výpisy z kronik. Výborným způsobem s námi spolupracují i štočtí obyvatelé, nosí nám staré fotografie. Lesní družstvo nás podpořilo dřevem, takže nyní chlapci v pracovní výchově vyrábějí stojany na výstavu. Když spojí síly lidé a instituce, tak z toho vznikne něco pěkného.

Curriculum vitae
Petr Jakeš
* 5. 10. 1965 v Havlíčkově Brodě.
Vzdělání: ZŠ V Sadech HB;
1979 – 1983: Gymnázium HB;
1983 – 1988: pedagogická fakulta v Ostravě, obor fyzika a základy techniky;
1989 – 1990: učitel na středním odborném učilišti kamenickém;
1990 – 2001: učitel ZŠ Konečná
v HB, od 2001 ředitel ZŠ Štoky;
7 let lektor NIDV – národního institutu pro další vzdělávání.
Rodinný stav: ženatý, dvě děti.
Záliby: sport (stolní tenis, míčové hry, lyžování, snowboard).

Autor: Petr Stránský

6.5.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Lukáš Endál

Přišel, viděl, spasil Slavii. Brodský útočník Endál zazářil v první lize

Potravinová banka. Ilustrační foto.

Potravinová banka potřebuje nutně dobrovolníky

Cizinec dostal s vozidlem smyk a havaroval

Chotěboř - K dopravní nehodě došlo ve středu 18. října časně ráno před půl pátou na Chotěbořsku. Osmadvacetiletý řidič - jednalo se o cizího státního příslušníka – projížděl s osobním vozidlem Chevrolet po silnici II/345 mezi obcemi Nová Ves u Chotěboře a Chotěboří.

Softballisté Havlíčkova Brodu obhájili extraligový titul

Havlíčkův Brod – Softballisté Havlíčkova Brodu dokázali po roce opět zvítězit v naší nejvyšší soutěži a obhájit tak loňský premiérový titul.

Martin Lank: Největší klad programu Realistů je jeho reálná splnitelnost

Jihlava - Jedním z největších překvapení voleb před čtyřmi lety na Vysočině byl poslanecký mandát pro Martina Lanka. Ten kandidoval za hnutí Úsvit a získal více hlasů než poslankyně za ODS. Do voleb jde Martin Lank i letos, a to na kandidátce Realistů

Předseda strany nemůže zůstat za bukem, říká Jan Veleba

Vysočina - Jediný předseda celostátní strany z Vysočiny Jan Veleba jde i do těchto voleb. Je lídrem Strany práv občanů (SPO) pro Vysočinu.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení