„Došlo především k úpravám učebního plánu a aktualizaci učiva v jednotlivých předmětech. V učebním plánu prvního stupně došlo k posílení počtu hodin v základních předmětech matematika a český jazyk," sdělil ředitel školy Ota Benc.

Škola se rovněž vrací k původním jazykově lahodným názvům předmětů jako prvouka, přírodověda a vlastivěda a také ve škole navýšili celkový počet hodin. „Rozhodně nehodláme zvětšovat objem učiva a spíše si vytváříme prostor pro větší individualizaci výuky, činnostního učení. Důraz budeme klást na čtenářskou gramotnost a aktivity," zdůraznil ředitel Benc.

Na druhém stupni škola navýšila počet hodin tělesné výchovy v šestém a osmém ročníku o jednu hodinu a provedla další drobné změny. „Na druhém stupni jsme se zaměřili především na větší propojení učiva jednotlivých předmětů. Hodně si slibujeme od nových možností systému Edookit, který budeme využívat přímo ve výchovně vzdělávacím procesu," podotkl ředitel.