„Odkoupením většího z nich jsem chtěl legalizovat skutečný stav, protože můj děd, jak to dříve chodilo, oplotil více, než měl. Ale především jsem pak chtěl tím menším pozemkem vést, a to právě mojí zahradou, novou přístupovou cestu k obytné části domku. Tu původní cestu totiž dnes využívá můj syn.

Ten v dílně, jež je součástí nemovitosti, podniká, na cestě parkuje a mívá na ní často složený materiál. Moje představa byla jednoduše taková, že svoje a ty dokoupené pozemky scelím, demontuji plotové pole a takto vzniklým prostorem novou příjezdovou cestu povedu," vysvětlil Dundáček.

Podanou žádostí Ivo Dundáčka se lipnické zastupitelstvo zabývalo v květnu 2014. Schválilo ji, stanovilo cenu ve výši jednoho sta korun za metr čtvereční a koupi podmínilo novým situačním geometrickým zaměřením, které měl žadatel zajistit. „Potud bylo vše v pořádku.

Ovšem při vyměřování nových hranic pozemků letos v lednu, kterého se zúčastnily všechny zainteresované strany a za které jsem zaplatil pět tisíc korun, mi místostarosta obce Marek Hanzlík nečekaně sdělil, že navrhne zastupitelstvu, aby původní usnesení revokovalo a že mi obec pozemky neprodá. Jako důvod uvedl, že na tom menším pozemku se nachází vjezd na pozemek třetí strany. A dále, že jsem ve své žádosti prý uvedl, že oba požadované pozemky jsou dlouhodobě oplocené v mé zahradě, čímž jsem prý uvedl zastupitele v omyl. Ani jedno ale není pravda," bránil se Dundáček.

Podle něj nemá zmíněná třetí strana na užívání menšího obecního pozemku žádný nárok vlastnický, vydržovací ani historický, neboť s ním její pozemek vůbec nesousedí, respektive se ho dotýká jediným bodem. „Navíc je zřejmé, že pohodlný příjezd k pozemku a domu třetí strany byl již při stavbě původními vlastníky situován, a je samozřejmě stále možný, z protější strany z ulice," zdůraznil Dundáček.
V reakci na překvapivý obrat napsal letos v únoru lipnickému zastupitelstvu dopis, v němž všechno znovu vysvětlil. Přiložil k němu i nový geometrický plán a zastupitele vyzval k prohlídce přímo na místě.

Osobně se také zúčastnil jednání únorového zastupitelstva. To však jeho argumenty nevyslyšelo, své původní usnesení revokovalo a další rozhodnutí přesunulo na blíže neurčené následující zasedání. Podle zápisu dále zastupitelstvo konstatovalo, že: „… Pan Dundáček zastupitelstvu obce vyložil situaci ze svého pohledu, že situace je složitá a je potřeba ještě jednat s dotčenými stranami přímo na místě. Termín schůzky bude upřesněn".

Ke schůzce později došlo a zúčastnili se jí někteří zastupitelé včetně místostarosty Hanzlíka, zástupce třetí strany a Ivo Dundáček, který předložil nové geometrické zaměření.

Další dvě žádosti

„Ukázal jsem jim, že pozemek třetí strany se dalších dotčených pozemků skutečně dotýká pouze v jednom bodě a kdyby tudy v budoucnu chtěla vjezd vést, musela by při jeho zřízení porušit vlastnické právo mé a dalších sousedů," dodal Dundáček. Účastníky zavedl i ke stávajícímu vjezdu z druhé strany pozemku zmíněné třetí strany. „Z této části nejen ona, ale také všichni ostatní sousedé ke svým nemovitostem, v nichž bydlí, a to po celá léta, bez problémů vjíždějí," řekl Dundáček. „V tu chvíli jsem si myslel, že argumenty, které jsem použil, byly dostatečné. Mýlil jsem se."

K dalšímu vývoji došlo po té, co třetí strana požádala obec o odkoupení sporného pozemku také. „Zareagoval jsem obdobně a znovu o odprodej menšího i toho většího pozemku požádal. Podal jsem dvě žádosti. Výsledek byl takový, že obec v červenci vyšla vstříc třetí straně a pozemek jí zastupitelstvo odprodalo. V usnesení se dokonce objevila věta. Cituji: Přijetím usnesení je bezpředmětné hlasovat o druhé žádosti pana Dundáčka. Konec citace. Znovu jsem byl zaskočen, protože jsem byl před tím vždy Markem Hanzlíkem ujišťován, že zastupitelstvo o našich žádostech rozhodne až po prázdninách. Zdůrazňoval však, že se tak ale stane až po vyjasnění majetkových vztahů mezi třetí a další stranou. Jejich pozemky totiž spolu sousedí a jedině odkoupením části pozemku čtvrté strany by se té třetí otevřela cesta k užívání vjezdu. Kdybych věděl, že se kauza dostane na pořad již červencového zastupitelstva, určitě bych se ho zúčastnil. Mrzí mě, že zastupitelstvo zcela ignorovalo moji žádost, nehlasovalo o ní, a nevzalo v úvahu, že se třetí a čtvrtá strana nedohodly," upřesnil Dundáček.

Následujícího zářijového zasedání zastupitelstva se již znovu zúčastnil. Chtěl vyjádřit svůj názor a požádat zastupitelstvo, aby revokovalo usnesení, jímž prodalo třetí straně dotčený pozemek. „Bylo to velmi nepříjemné. Cítil jsem se tam doslova jako nezvaný host a sotva jsem se dostal ke slovu. Znovu jsem zopakoval své argumenty, starosta mě ale přerušil s tím, abych je předložil písemně. Co bych ale ještě měl předkládat. Svoji argumentaci jsem vyčerpal. Podle mého názoru se obec v tomto případě nechová jako řádný hospodář a pozemek prodala nabyvateli, kterému tak umožní navýšit hodnotu jeho nemovitostí. Mimochodem, třetí strana chce své nemovitosti prodat. Svědčí o tom již zveřejněná realitní nabídka. Avizuje v ní i tento vjezd se souhlasem sousedů. Ten ale ve skutečnosti nemá. Velice mě to mrzí, protože mám k Lipnici, kde žije již čtvrtá generace naší rodiny, silný citový vztah. Myslel jsem si, že by mi obec mohla vyjít vstříc, a to i třeba proto, že tam syn má bydliště, nemovitost rekonstruuje a podniká tam v tradičním kamenickém řemesle. Nerozumím tomu, proč to všechno vzalo takový nečekaný obrat. Zaplatil jsem za geometrické zaměření, dojížděl jsem tam, vysvětloval a přesto se mnou vedení obce jedná jako s největším nepřítelem," uzavřel Dundáček s tím, že požádal zastupitelstvo, aby své usnesení o prodeji sporného pozemku třetí straně revokovalo. K tomu však nedošlo a lipnické zastupitelstvo minulý týden tuto žádost Ivo Dundáčka zamítlo.

Hanzlík: Nebyli jsme důslední

„Obec postupně s vlastníky nemovitosti narovnává vlastnické vztahy a není nutné přitom bourat ploty. Musím připustit, že jsme v první fázi při schvalování prodeje dotčených obecních pozemků Ivo Dundáčkovi nebyli důslední a detailně jsme, a to v rámci oboustranné důvěry, historický a současný stav toho místa nezkoumali. Až později jsme zjistili, že bychom tímto prodejem připravili třetí stranu o možnost vjezdu na její pozemek. A to byl hlavní důvod, proč zastupitelstvo k revokaci, tedy zrušení svého původního rozhodnutí, přistoupilo a nadále na něm trvá, což vyšlo najevo i na posledním prosincovém jednání. Pokud by zastupitelstvo k revokaci nepřistoupilo, zásadně by poškodilo práva třetí strany, v rozporu s historickým a dlouhodobě konzumovaným stavem," uvedl místostarosta Lipnice nad Sázavou Marek Hanzlík.

Varianta „neprodáme"

„Ještě před tím, než zastupitelstvo dotčený pozemek třetí straně odprodalo, jsme během ústního jednání všech zúčastněných stran na místě samém nabídli variantu, že pozemek zůstane i nadále ve vlastnictví obce a že ho tak budou moci využívat všichni sousedé, tedy i pan Dundáček. V tu chvíli s tím jednající strany nesouhlasily. Pro tuto variantu byl pan Dundáček až po té, co zastupitelstvo obecní pozemek, na kterém se nachází většina plochy vjezdu, odprodalo třetí straně," podotkl Hanzlík a pokračoval: „Obecně platí, že se obec snaží, co se týče pozemků, napravovat historický stav ve vztahu ke stávajícím poměrům tak, aby to bylo spravedlivé ke všem."
Podle jeho slov Ivo Dundáček uvedený spor zbytečně vyostřil.

„Nerozumíme například tomu, proč pan Dundáček svévolně odstranil bránu, která byla po dlouhá léta součástí zmíněného vjezdu. Tímto krokem pozemek otevřel a umožnil tak nechráněný přístup na pozemky ve vlastnictví třetí strany. Nepopíráme, že tuto bránu kdysi mohl nainstalovat jeho děd. Ten tak ale logicky učinil až po vzájemné dohodě s tehdejšími uživateli vjezdu a pozemků, na které vjezd vedl, a zřejmě také za úhradu," konstatoval Hanzlík.

Rozhodla většina

Ten se v závěru ještě jednou vrátil k otázce revokace původního usnesení zastupitelstva. „Rozhodnutí zastupitelstva je podmínkou platnosti uzavření kupní smlouvy, na základě které obec prodává svůj nemovitý majetek, ovšem podle právního řádu to není akt rozhodující. Z rozhodnutí zastupitelstva nevyplývá pro obec povinnost kupní smlouvu uzavřít a usnesení zastupitelstva může být dodatečně změněno, respektive zrušeno. K zrušení tohoto konkrétního usnesení dospěla naprostá většina obecního zastupitelstva, vzešlého z komunálních voleb. Zastupitelstva, které zastupuje celou lipnickou veřejnost. Myslím, že toto demokratické rozhodnutí by měl pan Dundáček uznat a respektovat, vždyť část pozemku, která se skutečně nacházela oplocená u jeho zahrady, mu byla zcela bez potíží a hladce odprodána" uzavřel Hanzlík.