Podle jeho slov se tak stalo i kvůli nové podobě územního plánu Havlíčkova Brodu, kterou na svém říjnovém zasedání posvětilo dnes již minulé zastupitelstvo města.

„Rozhodnutím zastupitelstva byl v územním plánu můj pozemek přeřazen, a to bez jakéhokoliv logického a navíc i zákonného důvodu, z původní plochy smíšené zóny centrální zástavby do plochy veřejného prostranství. Tím se zcela změnil jeho funkční charakter, a já s ním nemohu nakládat podle svých představ," uvedl Tichý. Ten dodal, že radnice vůbec nevzala v potaz námitky proti návrhu územního plánu, které řádně podal v loňském roce. „Pozemek vlastním již od roku 2003 a chci ho komerčně využívat. Město Havlíčkův Brod mi v tom ale soustavně a dlouhodobě brání. Na mé námitky vůbec nereagovalo, při koncipování nového územního plánu je vůbec nevzalo v potaz a jednoduše je zamítlo," poznamenal Tichý.

Restituce a soud

Pozemek byl podle jeho slov do osmdesátých let minulého století veden jako stavební parcela, na níž stál dům číslo popisné 215.
„Poté, co byla původní majitelka v tísni v té době přinucena dům prodat městu Havlíčkův Brod, město zcela bezdůvodně nechalo dům zdemolovat. Stavební parcelu, kterou postupem času změnilo na ostatní plochu a zpřístupnilo ji obecnému užívání, ale užívat nemohlo, stala se totiž předmětem restitučního řízení. V roce 1993 uložil okresní soud městu povinnost uzavřít s původní majitelkou smlouvu o vydání předmětné parcely. Město se odvolalo, ale Nejvyšší správní soud původní verdikt potvrdil a v roce 2000 vydal rozhodnutí o vydání pozemku. Do roku 2003 ho tedy vlastnili dva spolumajitelé, posléze jedna majitelka, která se snažila pozemek odprodat. V roce 2003 jsem ho koupil já a od té doby se marně snažím vrátit ho jeho původnímu účelu. Tedy využívat ho v režimu plochy smíšené zóny centrální zástavby, který mi umožňuje využívat ho zcela podle mých komerčních představ," pokračoval Tichý.

Pozemek Jiřího Tichého o výměře pěti set deseti metrů čtverečních je v současné době prolukou ve stávající zástavbě havlíčkobrodské Dolní ulice.

„Charakterem využití se vůbec neliší od tamních pozemků sousedních. Paradoxní přitom je, že pozemek v těsném sousedství mého pozemku a ve vlastnictví města je nadále v územním plánu veden jako plocha smíšené zóny centrální zástavby," upozornil Tichý. „Můj pozemek tak byl v novém územním plánu zcela nelogicky vyňat ze svého funkčního využití, které je vlastní celé této lokalitě, a označen za veřejnou plochu. A na ní není možná žádná privátní aktivita. Neumím si to vysvětlit, domnívám se ale, že jediným důvodem je pravděpodobně nevůle města, které poté, co prohrálo soudní spor, se snaží alespoň o to, aby pozemek nemohl jeho vlastník využívat. Anebo do hry vstoupila nějaká třetí a městu blízká osoba, která má o něj zájem," zdůraznil Tichý.

Pozemek není podle jeho mínění žádnou veřejnou plochou. „Není náměstím, ulicí, tržištěm ani veřejnou zelení. Neslouží obecnému užívání, avšak je čas od času protiprávně využíván mně neznámými osobami k parkování vozidel, což je důsledkem toho, že mi havlíčkobrodský stavební úřad nepovolil pozemek oplotit, a to opět s odkazem na nezákonný režim veřejné plochy a obecného užívání. Na parkování vozidel na mém pozemku jsem již několikrát upozornil státní policii. Snažil jsem se parkování cizích aut zabránit i instalací sloupků. Ty mi ale kdosi hned druhý den odstranil," uvedl Tichý a připomněl, že jeho pozemek je také neoprávněně užíván ke vstupu do sousedních privátních provozoven. „Tuto skutečnost již řeším občansko-právní cestou," řekl Tichý.

Jiří Tichý je přesvědčen, že nový územní plán města Havlíčkova Brodu byl zastupitelstvem přijat v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. „Nerespektuje má ústavně garantovaná práva na ochranu vlastnictví. Stále požaduji, a budu o to usilovat i právní cestou, jsem například připraven poslat podnět i Ústavnímu soudu, aby byl můj pozemek v Dolní ulici zařazen zpět do kategorie funkčního využití plochy smíšené zóny centrální zástavby," zdůraznil Tichý a pokračoval: „Město si nechalo zpracovat v červnu 2014 Odůvodnění územního plánu, tedy návrh upravený pro opakované řízení. Tento projekt opět ale nemá řádně, dle zákona zpracované námitky a především vyjasněná vlastnická práva k dotčeným pozemkům. I s tak hrubou chybou město podalo žádost o dotaci z Integrovaného operačního programu, upřesňuji, že je to z Fondu pro regionální rozvoj EU u Ministerstva pro místní rozvoj ČR. Nyní reálně hrozí, že bude grant zamítnut, neboť na záměrně chybný a nezákonný postup města a zastupitelů jsem připraven podat stížnost k Ústavnímu soudu. Léta se mnou město jednalo, řekl bych až vulgárně, nyní bych žádal kompenzaci, aby žádost u ministerstva nemusela být zrušena čistě z formálních důvodů a chyb radnice. Deset let se s městem snažím domluvit, pokud i nadále město bude blokovat jednání, tak celý projekt jeho Územního plánu a veškeré práce s ním související přijdou vniveč," uzavřel Tichý.

Město chce pozemek koupit

Redakce Havlíčkobrodského deníku má k dispozici i kopii dopisu, který v říjnu letošního roku zaslal Tichému starosta Havlíčkova Brodu, Jan Tecl. Nabízí mu v něm odkoupení výše uvedeného pozemku městem za cenu, kterou radnice nabízela při odkupech pozemků v centrální části města uskutečněných v posledních letech.

„Samospráva jej chce do svého vlastnictví získat z důvodu plánované rekonstrukce Dolní ulice cílené na zlepšování péče o vzhled centrální části města, rozvoj pěších zón a doplňování mobiliáře veřejných prostranství. V platném územním plánu města Havlíčkův Brod je předmětný pozemek funkčně vymezen jako plocha pro veřejné prostranství. Tím je významně omezena využitelnost pozemku pro budoucí zástavbu cílenou na provozování ekonomické činnosti. Město se tak logicky jeví jako jediný možný partner pro odkup pozemku," uvádí mimo jiné v dopise starosta Tecl.

Tichý nechtěl uvedenou nabídku blíže komentovat. „Svůj pozemek jsem k prodeji nikomu nenabídl. V tuto chvíli se jí zabývat nebudu," prohlásil.

Havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek, který má územní plánování v gesci, uvedl, že již v územním plánu, který byl v Havlíčkově Brodě schválen v roce 1995, byl pozemek Jiřího Tichého veden v režimu obslužné komunikace a dopravní plochy. „Vykazoval parametry stezky pro pěší a byl určen k veřejnému užívání. Proto přes něj mohli a stále mohou lidé chodit a jeho majitel si ho nemohl ani oplotit," uvedl Honzárek. Ten v této souvislosti připomněl, že obdobné to je i s některými pozemky v parku Budoucnost. „Jsou v soukromém vlastnictví, ale slouží veřejnému užívání," pokračoval Honzárek.

V konceptu nového územního plánu byl pozemek Jiřího Tichého zanesen do ploch smíšené zóny centrální zástavby. „Ano, to je pravda. V následném procesu byl ale pořizovatelem, tedy samosprávou a na základě právoplatného rozhodnutí zastupitelstva, označen za veřejné prostranství. Důvod byl stále stejný: dlouholeté využívání pěšími. Je třeba říct, že tato změna nepostihla jen pozemek Jiřího Tichého. K identickým případům došlo například ve Vršovicích, na Žižkově, anebo v centru města u nemocnice a jinde," konstatoval Honzárek.

K námitkám, které Tichý v průběhu zpracovávání návrhu nového územního plánu podal, Honzárek podotkl, že stupně procesu územního plánování pracují s přesně stanovenými pravidly a časovými lhůtami.

Bez diskriminace

„K námitkám a těch bylo na šest desítek, včetně té Jiřího Tichého, jsme přistupovali bez jakékoliv diskriminace a přesně dle postupu ustanoveném ve stavebním zákoně. Závěrečné zdůvodnění, proč byly nebo naopak nebyly námitky vzaty v potaz, najdou všichni ti, kteří je podali, po schválení územního plánu zastupitelstvem, tedy již nyní, v textové části, která je součástí územního plánu a je také na webu města. Samozřejmě, že existují i opravné prostředky. Jsou jimi žádost o přezkoumání, které může provést krajský úřad, nebo žaloba podaná ke správnímu soudu," vysvětlil Honzárek. Ten dodal, že krajský úřad posuzuje procedurální věci související s územním plánováním a soud rozhoduje o případné újmě na vlastnických právech. V závěru Honzárek striktně odmítl, že by kterýkoliv úředník havlíčkobrodské radnice jednal s Jiřím Tichým vulgárně.