„Město Havlíčkův Brod v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21 spolupracuje s veřejností na rozvoji města prostřednictvím různých setkání. Jednou z již tradičních metod kromě kulatých stolů je takzvané veřejné projednání, neboli veřejné fórum, které je zaměřené na společnou diskuzi o tématech, která veřejnost vnímá jako potřebná a navrhuje se jimi zabývat a řešit je,“ říká za pořadatele veřejného fóra Marie Kudrnová, koordinátorka projektu. Výsledkem diskuse je shrnutí problémů a námětů, které trápí obyvatele města a které by se měly zařadit do plánu radnice na další období. Všechny priority, o kterých přítomní v sále hlasovali, byly zařazeny do ankety, které se mohla zúčastnit i brodská veřejnost. Z veřejného fóra a ankety vzešlo celkem osm zásadních problémů. Především rekonstrukce místních komunikací.

Opravy je třeba plánovat

„Rekonstrukce a opravy místních komunikací patří dlouhodobě mezi priority města. Ročně jsou na opravy věnovány značné prostředky. Bohužel s rekonstrukcí jsou spojeny i uzavírky a tyto je třeba plánovat tak, aby uzavírky co nejméně zatěžovaly obyvatele a návštěvníky města, tudíž je vždy třeba zodpovědně posoudit možnosti objízdné trasy. Město Havlíčkův Brod má připraveny projektové dokumentace na komplexní rekonstrukci vybraných ulic na území města,“ vysvětluje místostarosta městského úřadu Havlíčkův Brod Zbyněk Stejskal.

Obyvatelé Brodu si stěžují i na málo propracovaný systém parkování ve městě. Tady má podle Stejskala město Havlíčkův Brod připraven soubor opatření k úpravě režimu parkování a to zejména ve středu města. Město zadalo zpracování studie zvýšení plynulosti a bezpečnosti dopravy, kde doprava v klidu je jednou z důležitých kapitol. Navržená opatření by se měla dle Stejskala, uskutečnit v co nejbližší době.

Město potřebuje zeleň

Na třetím místě se ocitla žádost obyvatel Brodu o finanční podpora rekonstrukce kostela Svaté Kateřiny, tu ale město již poskytlo. Rovněž revitalizace parku Budoucnost by měla pokračovat a hlavně zeleň v Brodě by neměla při plánování investičních akcí doznat úhony. „V současné době se zpracovává projektová dokumentace na pokračování revitalizace parku a je záměrem města, aby se tento projekt postupně uskutečnil,“ upřesňuje místostarosta Stejskal a s tím že při projekční přípravě investičních akcí jsou vždy posuzovány potřeby města a jeho obyvatel. Úprava veřejných prostor je řešena tak, aby plochy zeleně byly v optimální míře. „Na požadavek nesnižovat plochy zeleně ale naráží protichůdné požadavky na prostupnost území, například budování nových chodníků a cyklostezek a požadavky na zvýšení počtu parkovacích a odstavných stání pro osobní automobily,“ podotýká místostarosta. Co se týče lepšího prostředí ve všech typech škol, tak tomu se podle místostarosty město Havlíčkův Brod věnuje každoročně a investuje nemalé částky. Co se týče zvýšení kapacity v domově pro seniory, tak to je podle Stejskala úkol nejenom pro město, ale i pro Kraj Vysočina, případně ostatní investory.

„V Havlíčkově Brodě jsou kapacity navyšovány budováním nových zařízení zejména v prostorách nemocnice. Město Havlíčkův Brod má připravený záměr na nástavbu stávajícího zařízení v jeho majetku v ulici Reynkova,“ dodává místostarosta. Zřízení pobytové služby v kamenném hospicu, tak to je otázka nejen pro havlíčkobrodské radní.„Hospic je zařízení, které by mělo mít spíše regionální charakter a tedy jeho zřízení není úplně záležitostí města. Jsme připraveni pro výstavbu či zřízení tohoto zařízení poskytnout nezbytnou součinnost jako jsou například vhodné pozemky a podobně,“ zdůrazňuje Stejskal.