Součástí  koncertu budou i misijní jarmark a výstava o misiích. Výtěžek z koncertu bude věnován na základní potřeby chudých dětí z rozvojových zemí. Slavnostního chotěbořského podvečera se zúčastní i Jiří Šlégr, ředitel Papežských misijních děl pro Českou republiku.

Jde o první dobročinnou akci PMD na Havlíčkobrodsku, popřípadě na Vysočině?

Na Havlíčkobrodsku se dobročinné akce, jejichž výtěžek podporuje činnost PMD, konají již řadu let. Ať už je to Misijní jarmark, Misijní koláč, Misijní štrúdlování, misijní plesy, farní dny s misijní tematikou nebo teď plánovaný benefiční koncert. Mám velkou radost z toho, že velké množství místních lidí chce pomáhat potřebným v chudých oblastech světa právě prostřednictvím naší organizace. Kromě benefičních akcí se zde rozvíjí Misijní klubka – skupinky dětí, které pod vedením dospělých jsou vychovávány k pomoci potřebným. Právě v těchto skupinkách se v rámci pravidelných schůzek dává důraz na seznamování se s životem a situací v jiných kontinentech. Děti též vytváří pestrou škálu výrobků, jež se následně nabízí při dobročinných akcích. Během této dlouhotrvající spolupráce jsme navázali i osobní přátelské vztahy s lidmi z Vysočiny a nestačím se divit jejich kreativitě, nápadům a dobrému srdci.

Proč právě  Chotěboř?

Právě zde jsme totiž před dvěma lety uspořádali Misijní štrúdlování, byl to tehdy první ročník této celorepublikové akce PMD, konané i v rámci Týdnů pro neziskový sektor, a Chotěboř jsme vybrali pro tuto příležitost jako „vlajkovou loď". Nestačí však jen vybrat místo, ale hlavně mít po ruce dobrovolníky, kteří vše nachystají. Sám jsem se celého dění tehdy zúčastnil a mohu potvrdit, že měla velký úspěch. Lidé zde chtějí na započatou tradici navázat a na den, který je pro Misijní štrúdlování určen, pořádají sice benefiční jarmark s koncertem, kde ale návštěvníci naleznou také zmiňovaný misijní štrúdl. Vše bude sloužit jako upoutávka či ochutnávka toho, co se chystá ve stejném místě na září, kdy bude jablek z úrody daleko více a Misijní štúdlování proběhne v plné parádě.

Kam konkrétně bude výtěžek této akce směřovat? Do které země, oblasti? Komu?

Vzhledem k tomu, že akce je spojená s Misijním štrúdlováním, výtěžek  přispívá na výživový program pro chudé děti. V roce 2013 se z celé naší republiky sešlo na tento účel 196 282 korun a přispěl na 1 715 chudých dětí ze srílanské diecéze Badulla, pro něž byla zakoupena speciální výživa, mléko, vitamíny a uhrazena zdravotní péče o děti ve venkovských nemocnicích a doprava. Část výtěžku šla také na podporu 120 zambijských dětí z oblasti postižené vysokým výskytem HIV/AIDS. Bylo přispěno na potraviny, léky, sušené mléko a vitamíny. Podle  výsledků této letošní dobročinné akce bude vybráno i konkrétní místo v podobných oblastech Srí Lanky či Zambie, jako tomu bylo v loňském roce.

Půjde o jednorázovou akci, nebo se bude v budoucnu opakovat?

Věřím, že se nejedná o jednorázovou akci a mám zkušenosti, že i lidé v tomto regionu si pomoc potřebným v misiích zamilovali. V jejich „misijním diáři" bychom jistě kromě jiného našli zmiňované zářijové Misijní štrúdlování či říjnovou Misijní neděli spojenou s bohatým programem.

Mají PMD nějaké zastoupení na Havlíčkobrodsku, na Vysočině?

Každá diecéze má v naší republice svého diecézního ředitele Papežských misijních děl, tedy i královéhradecká, do které Havlíčkobrodsko a Vysočina také patří. Dále však máme velkou řadu dobrovolných spolupracovníků a dobrovolníků, na kterých většina aktivit a práce stojí. Chci připomenout alespoň výše uvedená Misijní klubka, kterých jsem na vašem území, šlo například o Ždár nad Sázavou, Havlíčkův Brod, Prosetín, Polnou, Tis u Chotěboře, Nížkov a Rozsochatec, napočítal minimálně deset. Pro úplnost uvedu, že královéhradecká diecéze má Misijních klubek 39. Těchto skupinek s dětmi je v ČR zaregistrovaných celkem 222 s počtem dětí 2 432.

Pokud ano, jak dlouho a jakou činnost vyvíjejí?

Vzhledem k tomu, že nemáme k dispozici úplný přehled všeho, co se ve vašem regionu v rámci PMD děje, zmíním se alespoň stručně. Již od roku 1994 se každý rok předposlední neděli v říjnu ve všech kostelích koná světová Misijní neděle spojená s modlitbami a sbírkou na zámořské misie. Misijní klubka na vašem území začala vyvíjet svou činnost asi před osmi lety. Jejich členové denně myslí na chudé děti a týdně spoří „Misijní bonbónek" – peníze, které si děti odřeknou místo nejrůznějších dobrot a pak věnují na děti v bídě. Dospělí pak mají „Chléb pro misie". Jednou z tradičních aktivit Papežských misijních děl je Misijní štrúdlování, probíhá obvykle během velikonočního oktávu nebo se podle místních možností dá uspořádat i kdykoliv jindy. Rodiny, školy, farnosti a jiná společenství napečou jablečné či jakékoliv jiné záviny – štrúdly, které pak nabízejí třeba formou hotových balíčků s prosbou o finanční pomoc misiím. Tato aktivita podporuje nutriční projekty PMD, v rámci kterých se dostává pomoc hladovějícím dětem v chudých oblastech světa. Dále probíhá Misijní koláč, během kterého děti pomáhají péct koláče, nabízejí je lidem v kostele, škole apod. a přitom prosí o dar na podporu chudých dětí na misiích. Děti také malují na předtisky pohlednic obrázky s velikonoční a vánoční tematikou Pohled pro misie. Hotová dílka se vystaví a dospělí mohou věnovat finanční dary na projekty PMD. Jeden dárek navíc motivuje k modlitební a finanční pomoci dětem z misií. Děti mohou šetřit na dárek pro chudého kamaráda a o Vánocích své úspory zabalit jako dárek a přinést k oltáři či do školy, pod stromeček, k jesličkám apod. Během roku se koná Misijní jarmark. Dobrovolníci pořádají přehlídku darovaných nebo vyrobených věcí, které si lidé mohou libovolně brát. Finančním darem přitom zájemci přispívají na misie. Více informací o našich aktivitách naleznete na www.missio.cz.

Můžete stručně popsat PMD a jejich činnost? Jak dlouho v ČR působí?

Jisté stopy činnosti PMD můžeme nalézt například již v roce 1853. Činnost však nebyla centrálně koordinovaná. Oficiálním začátkem byl rok 1911. Velký rozkvět zažila PMD po rozeslání Misijního listu česko-slovenských biskupů z 26. října 1926. Od roku 1930 byli např. ustanoveni čtyři národní ředitelé, z nichž každý předsedal vlastní centrální radě. Jejich sídla byla v Praze, Teplicích, Nitře a Užhorodě. V roce 1951 komunistický režim činnost PMD zakázal. V roce 1993 byla činnost PMD obnovena.

Misijní díla sponzorují a koordinují pomoc trpícím, chudým a potřebným lidem po celém světě. Jsou součástí katolické církve, ale pomáhají všem potřebným bez ohledu na vyznání, barvu pleti či národnost. Činnost se dá rozdělit do čtyř hlavních oblastí neboli Misijních děl. Dílo šíření víry má na starosti světové misie a podporu infrastruktury potřebné pro pomoc potřebným. Protože tu zajišťují hlavně misionáři, biskupové, kněží, řeholníci a mnoho místních věřících, jedná se o stavbu a opravu kostelů, klášterů, far, škol, formačních center apod. Dílo dětí sponzorováním přes 3 500 projektů v Africe, Asii a Latinské Americe posílá z celého světa pomoc pro více než 4 miliony chudých dětí. Projekty zahrnují školy a mimoškolní asistenci nejchudším rodinám, základní zdravotnickou pomoc, starost o hladovějící, oběti válek, AIDS, katastrof, násilí, obchodu s dětmi a další. Třetí oblast se týká podpory výchovy a formace přibližně 90 000 budoucích kněží na misiích, studujících přibližně v 900 seminářích. Misijní unie vybízí všechny kněze a řeholníky ve světě, aby ve svém prostředí podporovali duchovní a hmotnou misijní pomoc.