Mám pocit, že jsem v tomto období zřejmě žila v jiné Lipnici nad Sázavou, než Jan Zvolánek. Zatímco on konstatuje, že v průběhu období od března 2005 do října 2011, kdy vykonával funkci hlavního účetního obce, nebylo k jeho práci negativních připomínek, a to jak ze strany zaměstnavatele, tak ze strany kontrolních orgánů, a že všechny účetní doklady prošly rukama finančního výboru a nebyly v nich shledány žádné závady, a že vlastně na obci byly až do roku 2010 idylické pracovní vztahy, já si naopak vzpomínám na návraty mého manžela, coby opozičního zastupitele a předsedy finančního výboru, ze zasedání zastupitelstev a ze zasedání finančního výboru, kdy byl rozčílen, že zase mu nebyly předány dokumenty, které žádal, že stav hospodaření obce je záměrně zkreslován, že starosta rozhoduje za zády zastupitelstva a podobně, na hodiny a hodiny strávené sepisováním kritických zpráv předsedy finančního výboru, ve kterých upozorňoval na chybné vedení účetnictví obce, na zkreslování hospodářských výsledků obce a na další negativní jevy v hospodaření obce. To vše adresoval vedení obce a zastupitelům. Jan Zvolánek na vše reagoval písemným konstatováním ve smyslu, že Leoš Bláha tomu nerozumí. Vzpomínám si, že v Lipnickém Panorama vycházely téměř měsíc co měsíc články na téma házení klacků pod nohy vedení obce od Bláhy, Bláhové a Hanzlíka. Nebylo to příjemné čtení. Nicméně jako opozice jsme cítili, že v Lipnici nad Sázavou se děje cosi nedobrého, slovy bývalého starosty, že se dějí „nějaké kulišárny".

Máme důkazy

Pomalu se nám dařilo své domněnky dokládat důkazy. Nicméně stále jsme se domnívali, že pochybení, která se na obci dějí, se dějí v rovině špatného hospodaření s majetkem obce, špatného rozhodování vedení obce a neprůhledného vedení účetnictví. Proto také Leoš Bláha a Marek Hanzlík, coby opoziční zastupitelé, své kritické zprávy, stížnosti, připomínky a výtky řešili v rámci zastupitelstva obce. Bohužel s nepatrnými úspěchy. Koaliční většina v zastupitelstvu považovala tuto kritiku za neopodstatněnou, i když byla podepřena například i písemným stanoviskem právníka.

Že se nejedná „pouze" o špatné hospodaření s majetkem obce, špatné rozhodování vedení obce a neprůhledné vedení účetnictví, ale že vedení obce páchá i trestné činy, jsme zjistili v září v roce 2010.

První podvod, na který jsme přišli, je označován jako padělání úřední listiny. V letech 2007 až 2008 obec realizovala stavbu Sportovní a sociální zázemí pro ZŠ a obec Lipnice nad Sázavou u hřiště. Na stavbu příslušný stavební úřad vydal v září 2008 rozhodnutí o zákazu užívání stavby. Vedení obce tuto listinu zfalšovalo na kolaudační souhlas a ten použili ve vyúčtování státní dotace na stavbu. Tento objekt občanského vybavení byl od září 2008 užíván, přestože ještě v září 2010 nebyl zkolaudován. Nakonec ho zkolaudovalo až nové vedení obce začátkem roku 2011. Následně za tento trestný čin obec byla ještě státem sankcionována řádově cca 300 tisíci korunami za porušení podmínek poskytnutí státní dotace.
Po nástupu nového vedení obce v polovině listopadu 2011 jsme, coby již koaliční zastupitelé, začali zjišťovat skutečný hospodářský stav obce. Samozřejmě jsme začali kontrolou účetnictví za období let 2005 až 2010. A nestačili jsme se divit. A divení nám vydrželo ještě dobré dva roky. O účetnictví obce lze říci cokoliv, jen ne, že bylo vedeno řádně a průkazně. Na první falešnou fakturu vedení obce narazilo náhodou při pořizování podkladů pro zpracování závěrečného vyúčtování dotované stavby. Další falešné faktury se z účetnictví vynořovaly jedna za druhou. Podezřelé byly především faktury placené v hotovosti a faktury se stejným účtem příjemce od různých firem. Našli jsme falešné daňové doklady řádově za stovky tisíc korun. Do knihy přijatých faktur byly zapisovány jen některé faktury, například faktury placené z pokladny do knihy přijatých faktur většinou zapsány nebyly. Proto mezi nimi bylo nejvíce falešných faktur, a proto se zřejmě stávalo, že některé faktury byly zaplaceny dvakrát, jak pokladnou, tak převodem z bankovního účtu. Do knihy přijatých faktur nebyly zapsány některé faktury placené ze státních dotací řádově v desítkách miliónů korun. Řazení přijatých i vydaných faktur jako prvotního účetního dokladu k příslušnému bankovnímu výpisu či pokladnímu dokladu bylo nelogické a dodnes ztěžuje dohledání potřebné faktury.

Vše, co jsem uvedla, mohu prokázat

V účetnictví obce byly zařazeny pouze výpisy z části bankovních účtů, které obec používala, přestože obec měla otevřeny, byť jen dočasně, další bankovní účty i u jiných bank, a to tzv. limitní účty určené pro příjem a výdej finančních prostředků ze státních dotací. Tyto bankovní výpisy nové vedení obce dohledávalo v různých deskách v obecní agendě místo, aby byly zařazeny k účetnictví daného roku.

Nejsou uvedeny ani v inventurách. Z pokladny byly vydávány zálohy a na konci roku, když bylo zjištěno, že některé z nich nejsou proúčtovány, byly v účetním systému interními předpisy převedeny do spotřeby bez existence prvotního účetního dokladu a bez zápisu v pokladním deníku. Interními doklady byly do účetnictví zaváděny i vysoké finanční částky, o kterých nebylo účtováno dle prvotních účetních dokladů na účtech k tomu určených, ale tyto doklady bylo nutné do účetního systému zavést, aby takzvaně seděl rozpočet a hospodářské výsledky. Ve výčtu problémů bych mohla sáhodlouze pokračovat. Vše, co jsem uvedla, mohu prokázat.

Obhajoba účetního, že kontroly krajského úřadu ani auditora nic nenašly, je směšná. Ve všech uvedených kontrolních zprávách je uvedeno, že jsou prováděny namátkově a jsou v nich uvedeny doklady, které byly kontrolovány. Kontroly mohly kontrolovat jen to, co jim bylo ke kontrole předloženo. A v umění zakrývat skutečný stav věcí bylo minulé vedení obce opravdu dobré.

Veškeré obecní počítače a účetnictví obce z let 2005 až 2010 byly předány v prosinci 2010 a v lednu 2011 Policii ČR. Účetnictví obce je u Policie ČR uschováno dodnes. Počítače byly obci vráceny poté, co policejní experti provedli jejich otisky. Takže účelová manipulace s účetnictvím a daty, jak Jan Zvolánek naznačuje, je nemožná. Účetnictví obce do roku 2004 bývalé vedení obce skartovalo.

Na rozdíl od Jana Zvolánka nepochybuji o tom, že bývalý starosta si bral neoprávněně peníze z pokladny a nechával si neoprávněně převádět finanční částky také bankovním převodem z účtu obce na účty, které vlastnil, nebo k nim měl dispoziční právo. Jsem přesvědčena, že toto potvrdí dříve nebo později i nezávislé soudní rozhodnutí. A že se na to nepřišlo dříve? To si musí sáhnout do svědomí bývalý hlavní účetní a bývalý místostarosta. Ti umožnili nedodržováním vnitřní směrnice obce o oběhu účetních dokladů, že se na úkor obce obohacovaly třetí osoby. A proto také mají oba doma pravomocné rozsudky, které ji odsoudily k zaplacení části vzniklých škod způsobených obci. A ironií osudu je, že kolotoč občansko – právních sporů mezi obcí a Jaroslavem Prokšem a obcí a Janem Zvolánkem roztočila občansko – právní žaloba Jaroslava Prokše na obec, kterou se domáhal vyplacení odměny po skončení funkčního období. Ne Leoš Bláha, jak tvrdí Jan Zvolánek. Soud ve svém rozsudku ve věci Jaroslava Prokše rozhodl, že za uvedené škody způsobené obci, které se u soudu řešily, může kromě Jaroslava Prokše i hlavní účetní.

Obec za poslední čtyři roky byla účastníkem pěti občansko – právních sporů, z nichž 4 krát stála před soudem jako žalovaná a jeden krát jako žalující strana. Z toho tři soudní spory vyhrála, jeden soudní spor byl pozastaven do vydání rozhodnutí v trestním soudním řízení a jeden soudní spor je v samém počátku. Společnost GRANO Skuteč požaduje po obci po téměř čtyřech letech od předání stavby Regulace dopravy a parkování v centru Lipnice nad Sázavou – II. etapa uhrazení údajných vícenákladů řádově ve stovkách tisíc korun. Obec s tvrzeními v žalobě nesouhlasí a podala proti žalobě rozsáhlý odpor.

Pod vedení Jaroslava Prokše, uvolněného místostarosty, a Ladislava Horkého, neuvolněného starosty, v letech 2004 až 2010 byla obec poškozena spácháním více závažných hospodářských trestných činů, o kterých již 2,5 roku jedná Okresní soud v Havlíčkově Brodě. Nyní obec za jejich, z jedné strany neschopnosti, a z druhé strany schopnosti vykonat cokoliv ve svůj prospěch, bez ohledu na následky, draze platí. A ještě mají tu drzost, že obviňuji současné koaliční zastupitele, že chtějí obec zničit jen proto, aby se jim, nevím z jakého důvodu, pomstili. Protože koaliční zastupitelé si jistě nepřejí nic jiného, než aby mohli žít v obci, kde nic nefunguje. Z toho důvodu si zde postavili své domy, přestěhovali sem své rodiny a zakotvili své životy.

Lenka Bláhová, zastupitelka obce

(Mezititulky - redakce)