Jistota, že krajina pod Železnými horami bude stále v takovém stavu, jakou ji milovníci přírody obdivují. Pro místní podnikatele příležitost k rozvoji cestovního ruchu, pro zemědělce možnost šetrně využít jinak obtížně obhospodařovatelné území. To vše má Chotěbořsku přinést projekt Dlouhá mez.

Připravuje ho společně vedení města Chotěboř, Místní akční skupina (MAS) Podhůří Železných hor a Národní geopark Železné hory. Na konci září se uskutečnilo setkání zástupců města Chotěboř, Ždírce nad Doubravou, obcí na jižním území geoparku, MAS Podhůří Železných hor, MAS Havlíčkův kraj, podnikatelů, Knihovny Ignáta Herrmanna, Turistického a informačního centra Chotěboř, Gymnázia Chotěboř, Základní školy Maleč, organizace CEKUS a zástupců Národního geoparku Železné hory. Železné hory jsou chráněnou krajinnou oblastí.
„Daniel Smutek a Jan Doucek na něm (zářijovém setkání – poznámka redakce) pohovořili o zkušenostech se spoluprací geoparků a regionů v zahraničí a možném přínosu vstupu Národního geoparku Železné hory do Evropské sítě geoparků pod patronací UNESCO," informovala o setkání za MAS Podhůří železných hor její ředitelka Jaromíra Valehrachová. „Pánové potvrdili, že tímto vstupem (do Evropské sítě geoparků – poznámka redakce) nedojde k žádnému omezení. Ba právě naopak. Mohli bychom se tak dostat do exkluzivní mezinárodní společnosti, a posílit tak povědomí o našem kraji u laické, ale i odborné veřejnosti. V rámci diskuse také padlo několik návrhů na zajímavé projekty, které by bylo možné uskutečnit," poznamenala Valehrachová.

Bydlet v krásné a zachovalé krajině je podle Valehrachové hodnotou, kterou nám mohou mnozí závidět, ovšem je otázka, zda si obyvatelé pod Železnými horami tyto hodnoty uvědomují a dokážou si jich vážit a co víc, dostatečně je využít ve svůj prospěch.

Proč Dlouhá mez?

„Národní geopark Železné hory vážně uvažuje o vstupu do Evropské a globální sítě geoparků pod patronací UNESCO. Tady určitě stojí za to se zamyslet a takové zviditelnění našeho regionu správně uchopit. Naše MAS se rozhodla tuto příležitosti nepropást a zvolila si jako jeden z klíčových projektů, kterému se bude v následujícím období věnovat, projekt s názvem Dlouhá mez – biotopová ochrana území a jeho využití pro rekreačně vzdělávací aktivity," zdůraznila ředitelka Valehrachová. Název Dlouhá mez zvolili geologové kvůli protáhlému tvaru tohoto území.„Toto území se vine po jihozápadní straně Železných hor od Třemošnice po Krucemburk," vysvětlila Valehrachová.
Cílem projektu Dlouhá mez bude zachování rázu současné krajiny, případně úprava některých nevhodných řešení a rekreačně vzdělávací využití prostoru. „Celá koncepce projektu bude vyžadovat účinné zásahy v terénu, jako je pasení, kosení, odstraňování náletů a s tím spojenou komunikaci s vlastníky pozemků, aktivní budování vzdělávacích prvků týkající se ochrany přírody, hydrogeologie a geologie, například naučných stezek," upřesnila Valehrachová.

V Chotěboři jako výchozím místě pro návštěvníky, případně i na dalších místech regionu, bude třeba zajistit propagaci projektu a budování doprovodné infrastruktury, jako je značení cest, parkování, ubytování, stravování. Úkolem MAS pak bude napomoci účinně komunikovat s jednotlivými účastníky. To znamená místními obyvateli, zemědělci, podnikateli, obcemi, městem Chotěboř, zájmovými sdruženími, Národním geoparkem Železné hory, CHKO Železné hory a VaK Havlíčkův Brod.

Stará krajina s bohatou historií

„A co nám to má přinést? Pro všechny jistotu, že naše krajina bude stále v takovém stavu, jakou ji máme rádi, pro místní podnikatele příležitost k rozvoji cestovního ruchu. Naskýtá se tu i možnost pro zemědělce k šetrnému využití jinak obtížně obhospodařovatelnému území," vysvětlila Valehrachová. Spolupráce se Správou CHKO Železné hory a s představiteli Geoparku Železné hory povede k účinné ochraně území, a to jak jeho vysokých přírodních a krajinářských hodnot, tak i zdrojů pitné vody a hydrogeologických fenoménů. Město Chotěboř a okolní obce získají propagaci v národním a případně i mezinárodním měřítku.

Jak vysvětlila ředitelka Valehrachová, z geologického hlediska je krajina v podhůří Železných hor tvořena pásmem usazenin nanesených zde druhohorním mořem před 100 miliony let v období svrchní křídy. Jedná se vlastně o zbytky druhohorních živočichů, například jehlic mořských hub.

Tak postupně vznikly vrstvy pískovců, slínitých prachovců a opuk. Od Železných hor jsou tyto usazeniny odděleny více než 40 km dlouhým zlomem. Na tento centrální zlom navazují zlomy příčné a dělí tak Dlouhou mez na jednotlivé kry.

Těmito krami pak stékají skutečně bohaté zásoby podzemních vod vznikajících na svazích Železných hor až k řekám Cerhovka, Bárovka a Doubrava. Zprvu vodní toky protékají břidlicemi, rulami a žulami, aby se za hlavním zlomem zase vnořily do opuk a pískovců.

„A protože oblast vsakování srážkových a povrchových vod se nachází na zalesněných svazích, kvalita podzemních vod z hornin Dlouhé meze má parametry vody pitné. Celková vydatnost obnovitelných zásob podzemních vod se zde pohybuje až kolem 100 litrů za sekundu Toto množství vody bylo a je využíváno pro vodní zásobování Chotěbořska, Hlinska, Havlíčkova Brodu a Golčova Jeníkova," zdůraznila Valehrachová.