Naše škola byla vybudovaná v sídlištním komplexu v okrajové části města a otevřena 1. 9. 1990. Všechny akce budou tento školní rok věnovány 25. výročí otevření školy.

Škola sdružuje základní školu, školní družinu, školní klub a školní jídelnu. V budově školy je umístěna pobočka Krajské knihovny Vysočina, Soukromá základní umělecká škola a tři oddělení MŠ Korálky Havlíčkův Brod.

Základním úkolem je zajistit kvalitní výstupy z jednotlivých vzdělávacích oborů našeho školního vzdělávacího programu „Škola dílnou lidskosti". Náš ŠVP byl vytvořen v rámci pilotního ověřování RVP ZV. Škola byla jednou ze 16 pilotních škol pro ověřování ŠVP v roce 2004. Pilotní ověřování přispělo k promyšlenému vypracování výstupů, bylo spojeno s mnoha problémy při tvorbě, ale pedagogové, kteří se na tvorbě podíleli, si nesou zkušenosti do dalších let. ŠVP je dokument otevřený, s kterým se neustále pracuje a doplňuje se dle potřeby. Náš program je zaměřen na tři pilíře vzdělávání: jazyky – multimédia – pohyb. Při plnění školního vzdělávacího programu je důležité, aby všechny tři pilíře vzdělávaní se vzájemně prolínaly a doplňovaly.

Jazyky: Anglický jazyk se vyučuje od 1. ročníku, druhý cizí jazyk – NJ od 7. ročníku. V rámci možností je používána ve výuce i metoda CLIL.

Multimédia: Žáci pracují na PC a s interaktivní tabulí od 1. ročníku, předmět Informatika se vyučuje v 5. a 6. třídě, volitelné předměty Multimediální výchova a Technika administrativy jsou nabízeny od 6. ročníku, nepovinné předměty Psaní deseti prsty ve 4. ročníku a Dětská televize v 5. ročníku, informační technologie jsou zapracovány do výstupů pracovních činností.

Mimořádný zájem je u žáků o volitelný předmět Multimediální výchova, ve kterém se žáci od 6. ročníku seznamují s fotografováním, úpravou digitálních fotografií, animacemi, prací s kamerami, natáčením rozhovorů, zpracováním videa apod. V předmětu Technika administrativy se žáci učí techniku psaní deseti prsty v programu Mount Blue.

Ve škole máme 10 interaktivních tabulí a moderně vybavené učebny. Téměř všichni pedagogové byli zapojeni do projektů, ve kterých se naučili nejen používat tyto moderní technologie, ale i samostatně vytvářet sady interaktivních materiálů a v hodinách je využívat.
Pohyb: Pro vyvážený vývoj žáků je třeba zajišťovat rozvoj pohybových aktivit, a proto organizujeme zimní a letní pobyty v přírodě, plavání, lyžování a zapojujeme se do soutěží. Podporujeme volný pohyb žáků o přestávkách na chodbách i před školou, zajišťujeme relaxaci a odpočinek dětí. Využíváme pomoc rodičů při různých aktivitách (zimní lyžařské pobyty žáků 1. stupně, při bruslení, sportovních akcích, cyklovýletech).

Třídy a odborné učebny jsou vybaveny moderním a účelovým nábytkem a kvalitními učebními pomůckami. V učebnách 1. stupně jsou v části tříd koberce, které slouží k odpočinkovým činnostem. Na chodbách jsou umístěny stoly na stolní tenis, ribstole se žíněnkami, skluzavka, koše na basketbal a další zařízení pro odpočinkovou činnost žáků o přestávkách. V odpoledních hodinách jsou tělocvičny pronajímány SZUŠ (balet) a ostatním spolkům k provozování sportovních činností dětí i dospělých. Vybavenost tělocvičen je na dobré úrovni – nářadí, zrcadlová stěna, ozvučení. Kabinet TV je vybaven sjezdovými a běžeckými lyžemi a snowboardy, které se nejvíce využívají na zimních pobytech v přírodě.

Škola musí být místem, kde se budou děti a žáci vzdělávat, vychovávat a kam se budou každý den těšit. Proto je třeba vyučovat zajímavěji, přitažlivěji, s využitím nových metod, pomůcek a technologií. Žáky je tedy nutné účinně motivovat a vzbuzovat zájem o získávání nových poznatků a dovedností. Kromě využívání moderních technologií se pedagogové snaží výuku zpestřit motivačními prvky, skupinovým a projektovým vyučováním, na 1. stupni používáme prvky programu „Krok za krokem" při práci v centrech aktivit.

Škola pečuje o nadané žáky

Pedagogové se nejen vzdělávají samostudiem, využívají nabídek vzdělávacích center, ale zkušenosti si vyměňují navzájem při vzájemných hospitacích v rámci školy, ale i při výjezdech do jiných škol, v minulosti ZŠ z Kroměříže a Znojma, nově ZŠ Havlíčkova Borová a Česká Bělá. Rádi přijmeme nabídku ke spolupráci i s jinými školami v regionu i mimo něj.

Škola pečuje nejen o nadané žáky, ale pracuje i s integrovanými žáky. Byli jsme zapojení do projektu CPIV v rámci inkluze do škol, spolupracujeme s poradenskými zařízeními, vypracováváme individuální vzdělávací plány a úzce spolupracujeme s rodiči těchto žáků.

Umožňujeme vzdělávání žáků s LMP, pro které je vypracována příloha ŠVP. Ve škole pracují tři asistentky pedagoga pro žáky se zdravotním postižením.

Máme zkušenosti s přípravnou třídou, ve které se vzdělávají děti, kterým byl školským poradenským zařízením doporučen odklad školní docházky a přípravný ročník jim umožní úspěšný start v prvním roce školní docházky.

Nabízíme činnost v různých zájmových kroužcích, logopedickou péči, využíváme keramickou dílnu s pecí a hrnčířským kruhem.

Naším cílem je zaměřovat se na kvalitu řízení, na celkové kulturní prostředí školy a její estetiku, na systém mezilidských vztahů. Ten je dán především vztahy mezi učiteli a žáky, mezi učiteli a rodiči, učiteli a ostatními zaměstnanci školy, vztahy mezi vedením školy a pedagogickým sborem a v neposlední řadě mezi žáky samotnými. Je třeba dále rozvíjet loajalitu ke škole, která je dána podporou cílů školy a zájmem o vše, co s touto prací souvisí.

Mgr. Milena Popelová, ředitelka školy